Дневен ред за 48-та седница на Совет на Општина Петровец

Седници|

ДНЕВЕН РЕД Предлог Одлука за давање согласност на Одлуката... Read More → Дневен ред за 48-та седница на Совет на Општина Петровец

Дневен ред за 47-та седница на Совет на Општина Петровец

Седници|

ДНЕВЕН РЕД Предлог Одлука за дополна на Програмата за... Read More → Дневен ред за 47-та седница на Совет на Општина Петровец

Дневен ред за 46-та седница на Совет на Општина Петровец

Седници|

ДНЕВЕН РЕД Предлог Одлука за давање согласност на на... Read More → Дневен ред за 46-та седница на Совет на Општина Петровец

Дневен ред за 45-та седница на Совет на Општина Петровец

Седници|

ДНЕВЕН РЕД Предлог Одлука за давање согласност на... Read More → Дневен ред за 45-та седница на Совет на Општина Петровец

Дневен ред за 44-та седница на Совет на Општина Петровец

Седници|

ДНЕВЕН РЕД Предлог Одлука за плаќање на три рати врз основа... Read More → Дневен ред за 44-та седница на Совет на Општина Петровец

Дневен ред за 43-та седница на Совет на Општина Петровец

Седници|

ДНЕВЕН РЕД Предлог Одлука за ослободување од обврската за... Read More → Дневен ред за 43-та седница на Совет на Општина Петровец

Дневен ред за 42-та седница на Совет на Општина Петровец

Седници|

ДНЕВЕН РЕД Предлог Програма за изработка на урбанистички... Read More → Дневен ред за 42-та седница на Совет на Општина Петровец

Дневен ред за 41-та седница на Совет на Општина Петровец

Седници|

ДНЕВЕН РЕД Предлог буџетски календар на Општина Петровец... Read More → Дневен ред за 41-та седница на Совет на Општина Петровец

Дневен ред за 40-та седница на Совет на Општина Петровец

Седници|

ДНЕВЕН РЕД Предлог Одлука за усвојување на Завршната... Read More → Дневен ред за 40-та седница на Совет на Општина Петровец

Дневен ред за 39-та седница на Совет на Општина Петровец

Седници|

ДНЕВЕН РЕД Квартален извештај за извршување на буџетот за... Read More → Дневен ред за 39-та седница на Совет на Општина Петровец

Close Search Window
Големина на фонт