Дневен ред за 12-та седница на Совет на Општина Петровец

Седници|

Предлог Одлука за усвојување на Годишен извештај за... Повеќе → Дневен ред за 12-та седница на Совет на Општина Петровец

Дневен ред за 11-та седница на Совет на Општина Петровец

Седници|

Предлог Одлука за согласност на Одлука за измена на одлука... Повеќе → Дневен ред за 11-та седница на Совет на Општина Петровец

Дневен ред за 10-та седница на Совет на Општина Петровец

Седници|

Одлука за утврдување на тарифа за снабдување со вода за... Повеќе → Дневен ред за 10-та седница на Совет на Општина Петровец

Дневен ред за 9-та седница на Совет на Општина Петровец

Седници|

Предлог Одлука за проширување на средствата во Буџетот на... Повеќе → Дневен ред за 9-та седница на Совет на Општина Петровец

Дневен ред за 8-та седница на Совет на Општина Петровец

Седници|

Изменување и дополнување на Програмата за одржување на... Повеќе → Дневен ред за 8-та седница на Совет на Општина Петровец

Дневен ред за 7-та седница на Совет на Општина Петровец

Седници|

Квартален извештај за извршување на Буџетот за четвртиот... Повеќе → Дневен ред за 7-та седница на Совет на Општина Петровец

Дневен ред за 6-та седница на Совет на Општина Петровец

Седници|

Барање на финансиски средства од ФК Ржаничино Барање на... Повеќе → Дневен ред за 6-та седница на Совет на Општина Петровец

Дневен ред за 5-та седница на Совет на Општина Петровец

Седници|

Барање од Јаири Хазбије за финансиска помош за... Повеќе → Дневен ред за 5-та седница на Совет на Општина Петровец

Дневен ред за 4-та седница на Совет на Општина Петровец

Седници|

Предлог Буџет на Општина Петровец за 2022 г. Предлог Одлука за... Повеќе → Дневен ред за 4-та седница на Совет на Општина Петровец

Дневен ред за 3-та седница на Совет на Општина Петровец

Седници|

Предлог Одлука за формирање на Комисија за утврдување на... Повеќе → Дневен ред за 3-та седница на Совет на Општина Петровец

Close Search Window