Мирјана Величковска

Одделение за човечки ресурси

  02/2562–239 лок. 13
  contact@petrovec.gov.mk

Дарко Тинтоски

Одделение за финансиско работење

  02/2562–239 лок. 14
  contact@petrovec.gov.mk
Зоран Велковски

Одделение за нормативно-правни акти, административно…

  02/2562–239 лок. 13
 contact@petrovec.gov.mk
Габриела Николовска

Одделение за администрирање на приходи

  02/2552-943; 02/2562–239 лок. 13
  contact@petrovec.gov.mk
Лиле Г. Ивановска

Одделение за инспекциски надзор – ИНСПЕКТОРАТ

  02/2562–239 лок. 15
  contact@petrovec.gov.mk
Сузана Здравковска
Секретарка на Градоначалник
  02/2562–239     02/2563–100
  contact@petrovec.gov.mk
Зоран Велковски

Секретар на Општина Петровец

  02/2562–239 лок. 13
  contact@petrovec.gov.mk

Организациска структура

  1. Одделение за финансиско работење
  2. Одделение за нормативно-правни акти, административно работење и јавни дејности
  3. Одделение за администрирање на приходи
  4. Одделение за урбанизам, просторно планирање, комунални дејности и заштита на животната средина
  5. Одделение за инспекциски надзор – Инспекторат
  6. Одделение за човечки ресурси
  7. Секретарка на Градоначалник
  8. Секретар на Општина Петровец

Comments are closed.

Close Search Window