ООУ „Кочо Рацин“

Име на основното училиште: ООУ „Кочо Рацин“
Локација: Петровец
Телефон: 02/2561-342
Факс: 02/2561-342
Веб-страница: http://www.ooukocoracinpetrovec.edu.mk/
E-mail: oukocoracin@yahoo.com
Основано од: Министерство за образование и наука
Верификација-број на актот: 14-2693/1
Година на изградба: 2015

Повеќе информации…

ПОУ „Кочо Рацин“ с.Катланово

Име на основното училиште: ПОУ ,,Кочо Рацин‘‘ с.Катланово
Локација: с.Катланово, Петровец
Телефон: 075/389-662
Веб-страница: http://www.ooukocoracinpetrovec.edu.mk/
E-mail: oukocoracin@yahoo.com
Основано од: Министерство за образование и наука
Верификација-број на актот: 14-2693/1
Година на изградба: 1947

Повеќе информации…

ПОУ „Кочо Рацин“ с.Огњанци

Име на основното училиште: ПОУ „Кочо Рацин“ с.Огњанци
Локација: Огњанци, Петровец
Телефон: 075/389-663
Веб-страница: http://www.ooukocoracinpetrovec.edu.mk/
E-mail: oukocoracin@yahoo.com
Основано од: Министерство за образование и наука
Верификација-број на актот: 14-2693/1
Година на изградба: 1947

Повеќе информации…

ООУ „Братство Единство“

Име на основното училиште: ООУ „Братство Единство“
Локација: Средно Коњари
Телефон: 02/2567-445
E-mail: o.u.bratstvoedinstvo@hotmail.com
Основано од: Собрание на Општина Гази Баба
Верификација-број на актот: Решение бр. 14-1202/1
Година на изградба: 1986

Повеќе информации…

Comments are closed.

Close Search Window