Советници

Блаже Никчевски

Претседател на Совет
b.nikcevski@gmail.com

Златко Ацевски
 

Советник
zlatko_acevski@yahoo.com

Јагода Ивановска

Советник
jagoda.ivanovska21@gmail.com

Марјан Андреевски

Советник
macko.andreevski81@gmail.com

Елми Ќерими
 

Советник
kerimielmi68@gmail.com

Шеќо Личина
 

Советник
seco.licina@outlook.com

Ацо Јосифовски
 

Советник
josifovskiaco@gmail.com

Ирена Трајковиќ
 

Советник
itrajkovikj@fva.gov.mk

Насер Халити
 

Советник
vanesa.haliti@icloud.com

Александар
Јаневски

Советник
aleksandar_janevski@yahoo.com

Жаклина Јовиќ
Брајаноска

Советник
zaklinabrajanoska@yahoo.com

Comments are closed.

Close Search Window