Урбанистички проект за формирање градежни парцелиpdf
Шкота Трансpdf
Интерхем ДООЕЛ Скопјеpdf
Потврда A1.1 Бадарpdf
Потврда УП Б1 Средно Коњариpdf
Потврда УП Г2 1.10 Ќојлија 2pdf
Потврда УП за А1 Блацеpdf
Потврда УП за инфраструктурен водpdf
Потврда УП по АУП за ГП 5.20pdf
УП за Г4.1 Петровецpdf
УП за ГП 1.8 Е1.8 Ќојлијаpdf
УП за ГП за А1 Петровец 09 2430pdf
ГП 1 од ЛУПД на КП 656/4, 655/1 и дел од 654/3 КО Ќојлијаpdf
КП 17261 КО Петровецpdf
Новопланиран СН10(20)кV подземен кабелски водpdf
УП со намена Г2-Лесна индустрија за ГП 2.2 КО Ќојлијаpdf
УП Б4.8 Општинска зградаpdf
А4.3 Викенд куќи на КП 20611 и 20612, КО Бадар, Општина Петровецpdf
Г2 – Лесна преработувачка и помалку загадувачка индустрија, на дел од кп 27, 28 и 29, КО Петровец вон град, Општина Петровецpdf
А1 – Домување во куќи, КО Катланово, Општина Петровецpdf
А1.1 – домување во куќи на кп 13311, 13252 дел од кп 13342 КО Катлановоpdf
А1.1 - Куќи со двор, на КП 226 и КП 2103, КО Петровец, Општина Петровецpdf
Б1-мали единици за комерцијални и деловни дејности, во ГП 5.14 од УПВНМ Ќојлија за мултифункционална зона – изменување и дpdf
В1.1 - основно образование на дел од КП 4882 КО Петровец, согласно Општ акт за село Петровец (Одлука бр.08-18211 оpdf
Г2 – ЛЕСНА ПРЕРАБОТУВАЧКА И ПОМАЛКУ ЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА на ГП 6.10 од УП ЗА СЕЛО Р’ЖАНИЧИНО, ОПШТИНА ПЕТРОВЕЦpdf
ГП 2.38 до ГП 2.18 и дистрибутивна трафостаница на ГП 2.18pdf
ГП 9.1 од УП за вон нас.место Ќојлија за мултифункционална зона-измени и дополнувања, Блок 9, Општина Петровецpdf
ГП 1.22 согласно УПВНМ Ќојлија за мултифункционална зона 2pdf
ГП 6.7 согласно УПС Ржаничино, блок 6, изменување и дополнување со намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија со pdf

Comments are closed.

Close Search Window