Урбанистички проект за формирање градежни парцелиpdf
Шкота Трансpdf
Интерхем ДООЕЛ Скопјеpdf
Потврда A1.1 Бадарpdf
Потврда УП Б1 Средно Коњариpdf
Потврда УП Г2 1.10 Ќојлија 2pdf
Потврда УП за А1 Блацеpdf
Потврда УП за инфраструктурен водpdf
Потврда УП по АУП за ГП 5.20pdf
УП за Г4.1 Петровецpdf
УП за ГП 1.8 Е1.8 Ќојлијаpdf
УП за ГП за А1 Петровец 09 2430pdf
ГП 1 од ЛУПД на КП 656/4, 655/1 и дел од 654/3 КО Ќојлијаpdf
КП 17261 КО Петровецpdf
Новопланиран СН10(20)кV подземен кабелски водpdf
УП со намена Г2-Лесна индустрија за ГП 2.2 КО Ќојлијаpdf
УП Б4.8 Општинска зградаpdf
A4.3 Времен престој - Викенд куќи на КП 213/2,213/3 и 213/26 КО Градманци pdf
A4.3 Времен престој - Викенд куќи на КП 213/2,213/3 и 213/26 КО Градманци pdf

Comments are closed.

Close Search Window