Фотоволтаична централа - Е1.13pdf
Изградба на објекти со намена Г4.1pdf
Викенд куќи - А4.3pdf
Спортски терени на отворено - Д3.1pdf
ПП за УП вон опфат А4.3 Градманциpdf
А4.3 - Викенд куќи на КП.Бр.782, К.О. Петровец pdf
В2.4-Општи и специјални болници од секундарна здравствена заштита на КП 14543, 14544, 1454pdf
Планска програма за УПС Ржаничино со разработка на Блок 6 и Блок 7, Општина Петровецpdf
Планска програма за УПС Брезница, Општина Петровецpdf
Планска програма за УПС Огњанци, Општина Петровецpdf
ПЛАНСКА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН СО ОСНОВНА КЛАСА НА НАМЕНА „ВИКЕНД КУЌИ“ - А4.3 на КП 206/11 и 206/12,Ко Бадар Општина Петровецpdf
В2.4-Општи и специјални болници од секундарна здравствена заштита, на КП 1454/3, 1454/4, 1454/5, 1454/6, 1454/7, 1454/8 и дел од КП 1454/1 КО Катланово, Општина Петровецpdf
А4.3 - Викенд куќи на КП.Бр.782, К.О.Петровец, Општина Петровецpdf
А4.3 времен престој - викенд куќи на КП 213/2, КП 213/3 И КП 213/26 КО Градманци - Општина Петровецpdf
Урбанистички план вон населено место за локалитет Катранджица, КО Ржаничино, Општина Петровецpdf
А3 - Заедничко (групно) домување на КП 113/1, КП 113/2 и дел од КП 98 во КО Бадар, Општина Петровецpdf
А4.3 - Времен престој - Викенд куќи на дел од КП 138/2 и КП 138/4, КО Бадар, Општина Петровецpdf
Урбанистички план за село Долно Коњари, измени и дополнувања со разработка на блок 4, 5 и 6, Општина Петровецpdf
В2.6 - БАЊА И ЛЕЧИЛИШТЕ СО ПРЕСТОЈ И НЕГА НА КП 87/1, КП 87/2 , КП 88 , КП 89 и дел од КП 86/7, КО КАТЛАНОВО, ОПШТИНА ПЕТРОВЕЦpdf
Г2 - ЛЕСНА ПРЕРАБОТУВАЧКА И ПОМАЛКУ ЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА, на дел од КП 27,КП 28 и КП 29, Ко Петровецpdf
A4 - Времено сместување (Етно село), К.О. Блаце, Општина Петровецpdf
Д4.3 - Озеленети простори за гробишта на КП 1004, КП 1005, КП 1011, КП 1012, КП 1013 и дел од КП 1016, КО Ќојлијаpdf
ПП УПС Сушица, Општина Петровецpdf
Д4.3 - Озеленети простори за гробишта на КП 1004, КП 1005, КП 1011, КП 1012, КП 1013 и дел од КП 1016, КО Ќојлија - Општина Петровецpdf
Г2.7 - Производство на мебел од дрво, метал, пластика на КП 118, КО Ржаничино и КП 1259/2, КП 1259/3, КП 1264, КП 1265/1, КП 1265/2, КО Ќојлија, Општина Петровецpdf
Г5.1 Одгледување на животни (...) на КП 808 и дел од КП 817, КО Огњанци, Општина Петровец,pdf
Е1.1 - пристапна улица на КП8781, КП886 КО Ржаничино, Општина Петровецpdf
Е1.1 - сообраќајни патни инфраструктури - локален пат на дел од КП 906, КО Петровец, Општина Петровецpdf
В1.1 - Основно образование на КП738 КО Огњанци, Општина Петровецpdf
ГП1.1 согласно Архитектонско урбанистички проект за КП 68/1 КО Петровец, Општина Петровецpdf
А1.1 - Станбени куќи (Слободностоечки) во Општ Акт за село Петровец, на дел од КП 253/1 КО Петровец, Општина Петровецpdf
Е1.13 - Површински соларни и фотоволтаични електрани, Општина Петровецpdf
Г2.1 - Лесна градежна индустрија со производство на градежни елементи и производи КО Ќојлија, Општина Петровецpdf
Г2 - Лесна преработувачка и помалку загадувачка индустрија, во ГП 6.20, од УП за село Ржаничиноpdf
Г4 - Стоваришта, согласно изменување и дополнување на УПВНМ Ќојлијаpdf
В3.6 - Домови на културата, комбинирани културни центри на дел од КП 527 КО Петровецpdf
УП за изградба на куќи за домување на КП 526/2, КО Петровец, Општина Петровецpdf
Г2 - Лесна индустрија од УПВНМ Ќојлија за Мултифункционална зона 2 во Ќојлија, Општина Петровецpdf
Г3 - Производство на енергија од обновливи извори, Г3.7 - Биогасна Централа до 3MW, КО Р'жаничино, Општина Петровецpdf
В2 - Здравство и социјална заштита и Е2 - Комунална супраструктура, Општина Петровецpdf
А1.1 - Станбени куќи - слободостоечки за формирање на градежна парцела на дел од КП 610/1 КО Петровец, Општина Петровецpdf
Г2 - Лесна преработувачка и помалку загадувачка индустрија во УПВНМ Ќојлија за мултифункционална зона, КО Ќојлија, Општина Петровецpdf
Г2 - Лесна преработувачка и помалку загадувачка индустрија во УПВНМ Ќојлија за мултифункционална зона, КО Ќојлија, Општина Петровецpdf
А1.1 - Домување во куќи на дел од КП 1331/1, 1325/2 и од КП 1334/2 КО Катланово од Општ Акт за село Катланово, Општина Петровецpdf
А1.1 - Станбени куќи - слободостоечки за формирање на градежна парцела на дел од КП 610/1 КО Петровец, Општина Петровецpdf
Г5.1 - Одгледување на животни: штали за ситни грла, крупни грла, перната живина, специјализирани штали за молзење и слично, на КП 808 и дел од КП 817, КО Огњанци, Општина Петровецpdf
ГП 1.16 согласно УПВНМ Ќојлија за мултифункционална зона 2 Општина Петровец, плански период 2017-2027 год.pdf
А1.1 - Станбени куќи (слободостоечки), во Општ Акт за село Петровец, на дел од КП 253/1, КО Петровец, Општина Петровецpdf
Г2 - Лесна и незагадувачка индустрија од УП вон населено место Ќојлија за МФ зонаpdf
УП за инфраструктура за поставување на новопланиран 10(20)kV кабелски подземен вод за поврзување на фотоволтаични електрани со постојна трафостаница во КО Ќојлија, Општина Петровецpdf
А1.1 - Станбени куќи (слободостоечки), во Општ Акт за село Петровец, на дел од КП 253/1, КО Петровец, Општина Петровецpdf
В2.6 Бања и лечилиште со престој и нега, на КП 87/1, 87/2, 88, 89 и дел од КП 86/7, КО Катланово, Општина Петровецpdf
УП со план за парцелација на КП 226/2 и делови од КП 226/1, 227, 228 со намена Г3 - Индустрија на финални производи и сервисни услугиpdf
ГП 1.1 оформена со УПВНМ Ќојлија за мултифункционална зона 2, КО Ќојлија, Општина Петровецpdf
ГП 1.3 оформена со УПВНМ Ќојлија за мултифункционална зона 2, КО Ќојлија, Општина Петровецpdf
УП за изградба на станбени кучи слободностоечки на КП 433/3, КО Петровец, Општина Петровецpdf

Comments are closed.

Close Search Window