Фотоволтаична централа - Е1.13pdf
Изградба на објекти со намена Г4.1pdf
Викенд куќи - А4.3pdf
Спортски терени на отворено - Д3.1pdf
ПП за УП вон опфат А4.3 Градманциpdf
А4.3 - Викенд куќи на КП.Бр.782, К.О. Петровец pdf
В2.4-Општи и специјални болници од секундарна здравствена заштита на КП 14543, 14544, 1454pdf
Планска програма за УПС Ржаничино со разработка на Блок 6 и Блок 7, Општина Петровецpdf
Планска програма за УПС Брезница, Општина Петровецpdf
Планска програма за УПС Огњанци, Општина Петровецpdf
ПЛАНСКА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН СО ОСНОВНА КЛАСА НА НАМЕНА „ВИКЕНД КУЌИ“ - А4.3 на КП 206/11 и 206/12,Ко Бадар Општина Петровецpdf
В2.4-Општи и специјални болници од секундарна здравствена заштита, на КП 1454/3, 1454/4, 1454/5, 1454/6, 1454/7, 1454/8 и дел од КП 1454/1 КО Катланово, Општина Петровецpdf
А4.3 - Викенд куќи на КП.Бр.782, К.О.Петровец, Општина Петровецpdf
А4.3 времен престој - викенд куќи на КП 213/2, КП 213/3 И КП 213/26 КО Градманци - Општина Петровецpdf
Урбанистички план вон населено место за локалитет Катранджица, КО Ржаничино, Општина Петровецpdf
А3 - Заедничко (групно) домување на КП 113/1, КП 113/2 и дел од КП 98 во КО Бадар, Општина Петровецpdf
А4.3 - Времен престој - Викенд куќи на дел од КП 138/2 и КП 138/4, КО Бадар, Општина Петровецpdf
Урбанистички план за село Долно Коњари, измени и дополнувања со разработка на блок 4, 5 и 6, Општина Петровецpdf
В2.6 - БАЊА И ЛЕЧИЛИШТЕ СО ПРЕСТОЈ И НЕГА НА КП 87/1, КП 87/2 , КП 88 , КП 89 и дел од КП 86/7, КО КАТЛАНОВО, ОПШТИНА ПЕТРОВЕЦpdf
Г2 - ЛЕСНА ПРЕРАБОТУВАЧКА И ПОМАЛКУ ЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА, на дел од КП 27,КП 28 и КП 29, Ко Петровецpdf
A4 - Времено сместување (Етно село), К.О. Блаце, Општина Петровецpdf
Д4.3 - Озеленети простори за гробишта на КП 1004, КП 1005, КП 1011, КП 1012, КП 1013 и дел од КП 1016, КО Ќојлијаpdf
ПП УПС Сушица, Општина Петровецpdf
Д4.3 - Озеленети простори за гробишта на КП 1004, КП 1005, КП 1011, КП 1012, КП 1013 и дел од КП 1016, КО Ќојлија - Општина Петровецpdf
Г2.7 - Производство на мебел од дрво, метал, пластика на КП 118, КО Ржаничино и КП 1259/2, КП 1259/3, КП 1264, КП 1265/1, КП 1265/2, КО Ќојлија, Општина Петровецpdf
Г5.1 Одгледување на животни (...) на КП 808 и дел од КП 817, КО Огњанци, Општина Петровец,pdf
Е1.1 - пристапна улица на КП8781, КП886 КО Ржаничино, Општина Петровецpdf
Е1.1 - сообраќајни патни инфраструктури - локален пат на дел од КП 906, КО Петровец, Општина Петровецpdf
В1.1 - Основно образование на КП738 КО Огњанци, Општина Петровецpdf
ГП1.1 согласно Архитектонско урбанистички проект за КП 68/1 КО Петровец, Општина Петровецpdf
А1.1 - Станбени куќи (Слободностоечки) во Општ Акт за село Петровец, на дел од КП 253/1 КО Петровец, Општина Петровецpdf
Е1.13 - Површински соларни и фотоволтаични електрани, Општина Петровецpdf
Г2.1 - Лесна градежна индустрија со производство на градежни елементи и производи КО Ќојлија, Општина Петровецpdf
Г2 - Лесна преработувачка и помалку загадувачка индустрија, во ГП 6.20, од УП за село Ржаничиноpdf
Г4 - Стоваришта, согласно изменување и дополнување на УПВНМ Ќојлијаpdf
В3.6 - Домови на културата, комбинирани културни центри на дел од КП 527 КО Петровецpdf
УП за изградба на куќи за домување на КП 526/2, КО Петровец, Општина Петровецpdf

Comments are closed.

Close Search Window