Седници|

ДНЕВЕН РЕД

 1. Презентација на Физибилити студија за улично осветлување на Општина Петровец
 2. Предлог Одлука за усвојување на Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Петровец за вториот квартал од 2023 година
 3. Предлог Одлука за давање на согласност на Годишниот план за вработување на ЈКП Петровец-Петровец за 2024 година
 4. Предлог Одлука за давање на согласност на Одлуката за ослободување од плаќање на месечни сметки за комунални услуги од Управниот одбор на ЈКП Петровец
 5. Предлог Одлука за давање на согласност на Одлуката за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈКП Петровец за водоснабдителен систем – Дивље за регулиран период 2022-2024 година од Управниот одбор на ЈКП Петровец
 6. Предлог Одлука за давање на согласност на Одлуката за утврдување на цена на комунална услуга за физички лица (граѓани) – приклучок на
  водоводна мрежа во Дивље од Управниот одбор на ЈКП Петровец
 7. Предлог Одлука за доделување на парични средства на сите запишани ученици во прво одделение во учебната 2023/2024 година во општинските основни училишта на Општина Петровец
 8. Предлог Одлука за согласност на Годишна програма за работа на ЈОУДГ Авионче – Општина Петровец за воспитната 2023/2024 година
 9. Предлог Одлука за усвојување на Годишен извештај за работата на ЈОУДГ Авионче – Општина Петровец за воспитната 2022/2023 година
 10. Предлог Одлука за согласност на Годишен план за вработување на ЈОУДГ Авионче – Општина Петровец за 2024 година
 11. Предлог Одлука за согласност на Одлуката за зголемен, односно намален број на деца за 2023/2024 година во ЈОУДГ Авионче – Општина Петровец
 12. Предлог Одлука за согласност на Одлуката за усвојување на работно време за 2023/2024 година во ЈОУДГ Авионче – Општина Петровец
 13. Предлог Одлука за донесување на Урбанистички проект со план за парцелација за градежна парцела 2.3 со намена Г4 – стоваришта, согласно Изменување и дополнување на УПВНМ Ќојлија- мултифункционална зона дел од блок 2
 14. Предлог одлука за донесување на Урбанистички проект со план за парцелација за формирање на нови градежни парцели од ГП 8.5 согласно изменување и дополнување на Урбанистички план вон населено место Ќојлија за мултифункционална зона КО Ќојлија, Општина Петровец
 15. Предлог Одлука за измена и дополна на програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Петровец за 2023 година

Седницата ќе се одржи на 28.09.2023 година (четврток) со почеток од 17:00 часот, во просториите на Општина Петровец, во салата за одржување на седници на Совет на Општина Петровец.

Comments are closed.

Close Search Window