Седници|

ДНЕВЕН РЕД

 1. Предлог Одлука за усвојување на Годишен извештај за работата на ЈКП Петровец-Петровец по програмата за изградба, реконструкција и одржување на јавното осветлување за 2023 година
 2. Предлог Одлука за усвојување на Годишен извештај за работата на ЈКП Петровец-Петровец по програмата за одржување јавната чистота на подрачјето на Општина Петровец за 2023 година
 3. Предлог Одлука за усвојување на завршната годишна сметка на ЈКП Петровец-Петровец за 2023 година
 4. Предлог Одлука за согласност на финансискиот план на ЈКП Петровец за 2024 година
 5. Предлог Одлука за донесување на Урбанистички проект со план за парцелација за ГП 9.4 од УПВНМ Ќојлија за МФЗ-измени и доплнувања, блок 9, општина Петровец, плански период 2010-2020г. (Одлука од Совет на општина Петровец бр.07-882/5 од 30.03.2011г.)
 6. Предлог Одлука за давање на согласност на Одлуката за утврдување на цена на комунална услуга – приклучок на канализациона мрежа за правни лица во индустриска зона
 7. Предлог Одлука за давање на согласност на Одлуката за утврдување на цена на комунална услуга за физички лица (граѓани) – пробивање на канализациона мрежа со машина под притисок
 8. Предлог Одлука за давање на согласност на Одлуката за утврдување на цена на комунална услуга за правни лица – пробивање на канализациона мрежа со машина под притисок
 9. Предлог Одлука за давање на согласност на Одлуката за утврдување на цена за продажба на селектиран отпад
 10. Предлог Одлука за давање на согласност на Одлуката за утврдување на вредност за зголемен износ (маржа) за продажба на водоводни и канализациони материјали
 11. Предлог Одлука за усвојување на Програмата за собирање и транспортирање на комунален цврст отпад од територијата на Општина Петровец за 2024 година
 12. Предлог Одлука за усвојување на Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Петровец за 4 квартал од 2023 година
 13. Предлог Одлука за усвојување на Завршната сметка на Буџетот на Општина Петровец за 2023 година
 14. Разгледување на барање на ЈОУДГ Авионче – Петровец

Седницата ќе се одржи на 12.03.2024 година (вторник) со почеток од 17:30 часот, во просториите на Општина Петровец, во салата за одржување на седници на Совет на Општина Петровец.

ДОПОЛНА НА ДНЕВЕН РЕД

На седницата на Советот на Општина Петровец, одржана на 12.03.2024 година, на предлог на претседателот на Советот, дневниот ред е дополнет со следната точка:

 1. Предлог Одлука за воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу Општина Гази Баба и Општина Петровец

Comments are closed.

Close Search Window