Известувања|

Врз основа на Законот за урбанистичко планирање Општина Петровец го донесува следното:

СООПШТЕНИЕ

Се известуваат сите правни и физички лица, државната управа, научни и стручни организации од просторот дека се одобрува Урбанистички Проект за село за формирање на градежна парцела ГП.1, на дел од КП.бр.175, КО.Петровец со намена Г4.1 – Затворени складишта за индустриска стока, (од Општ Акт за село Петровец со намена Г2 – Лесна и незагадувачка индустрија, Г3 – сервиси, Г4 – стоваришта), Општина Петровец изработен од Друштво за градежништво, трговија и услуги НИМАЕР ДООЕЛ Струга.

Раководител во одд.
Лилјана Величковиќ, диа

ОПШТИНА ПЕТРОВЕЦ
Градоначалник
Борче Митевски дипл.есс

Решениеpdf

Comments are closed.

Close Search Window