Известувања|

Врз основа на Законот за урбанистичко планирање Општина Петровец го донесува следното:

СООПШТЕНИЕ

Се известуваат сите правни и физички лица, државната управа, научни и стручни организации од просторот дека се одобрува Урбанистички проект со план за парцелација со намена-Г2 за КП.Бр.1251, 1252/1, 1253, 1254 и 1255 и дел од КП.Бр.1252/3, К.О.Ќојлија, Општина Петровец изработен од Друштво за градежништво, трговија и услуги НИМАЕР ДООЕЛ Струга.

Раководител во одд.
Лилјана Величковиќ, диа

ОПШТИНА ПЕТРОВЕЦ
Градоначалник
Борче Митевски дипл.есс

Решениеpdf

Comments are closed.

Close Search Window