Седници|

  1. Предлог Одлука за формирање на Комисија за утврдување на висината на донациите, спонзорствата и помошта од надлежност на Советот на Општина Петровец.
  2. Квартален извештај за извршување на Буџетот за третиот квартал на тековната 2021 г.
  3. Барање од советничка група – Група избирачи
  4. Нацрт Буџет на Општина Петровец за 2022 г.
  5. Извештај за реализацијата на Програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локални патишта, улици и тотоари и партерно уредување на територијата на Општина Петровец за 2021 г.
  6. Извештај за реализацијата на Програмата за уредување на градежното земјиште на територијата на Општина Петровец за 2021 г.

Седницата ќе се одржи во просториите на Основното училиште Кочо Рацин Петровец (наставничка канцеларија).

Comments are closed.

Close Search Window