Совет на Оптшината

1 Постојани Комисии при Совет на Општина Петровец
2 Седници
3 Сегашен состав на Совет на Општина Петровец