Барање за утврдување на правен статус на бесправни објекти кои се линиски инфраструктурни објектиpdf
Барање за утврдување на правен статус на бесправни објекти од локално значењеpdf
Барање - Извод од детален урбанистички планpdf
Барање за измена на решение - Одобрениеpdf
Барање - Уверение за карактер на земјитеpdf
Барање - Увид во документацијаpdf
Барање за увид (Инспекторат)pdf
Барање за добивање правосилен печат на одобрение за градењеpdf
Поднесокpdf
Барање (бланко)pdf
Барање за издавање на записник за обработливост на земјиштеpdf
Барање за промена на барател за утврдување на правен статус на бесправни објектиpdf
Барање за запишување на нов објект во јавна книгаpdf
Барање за отстранување на постоен објектpdf

Comments are closed.

Close Search Window
Големина на фонт