Документи

1 Буџет 2017 год.
2 Буџет 2016 год.
3 Буџет 2015 год.
4 Буџет 2014 год.
5 Завршна сметка за 2016год.
6 Завршна сметка за 2015год.
7 Завршна сметка за 2014год.
8 Седница на советот 45-2016
9 Седница на советот 43-2016
10 Седница на советот 41-2016
11 Листа на информации 2016
12 ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ НА ЕЛЕКТРОНСКИ НАЧИН
13 УПАТСТВО ЗА ПОДНОСИТЕЛИ ЗА ЕЛЕКТРОНСКО ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ
14 ПОД-ПРОЕКТ „ИЗГРАДБА НА ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ КОЧО РАЦИН“
15 ЈКП Петровец - Општина Петровец
16 Завршна сметка за 2013год.
17 Буџет 2013 год.
18 Завршна сметка за 2012год.
19 Буџет Општина Петровец за 2012 год
20 Буџет и Завршна сметка на Општина Петровец за 2011 год
21 Буџет и Завршна сметка на Општина Петровец за 2010 год
22 Буџет и Завршна сметка на Општина Петровец за 2009 год