Култура

На територијата на Општина Петровец егзистираат четири (4) руинирани селски Културни домови лоцирани во населените места: Петровец, Катланово, Огњанци и Ржаничино, чија катастрофална градежна инфраструктура на објектите, не овозможува остварување на дејности од областа на културата на територијата на Општина Петровец како рурална средина.

Share