Известување

Министрарството за труд и социјална политика  во соработка со ЈУ Завод за социјални дејности –Скопје ,ја спроведоа обука за претставници  од администрацијата ,,Достапна администрација за лица со хендикеп,,.Целта на обуката е созадавање на подобри услови  во државните институции вклучувајќи ги нивните подрачни единици и единиците на локалната самоуправа за лицата со хендикеп  при остварување на нивните граѓански права и обврски.Назначени лица од Општина Петровец ,достапни за лицата со инвалидност- Марија Сарагинов  и Елена Младеновска , e-mail: opstinapetrovec@yahoo.com и тел.контакт. 2562 239 лок.15 и лок.16

Соопштение 2015

   

Врз основа на член 17,став 4 од Законот за просторно и урбанистичко планирање(Службен Весник на Р.М бр. 51/05,137/07,91/09 и 124/10 и 60/11), Градоначалникот на Општина Петровец го донесува следно

    С О О П Ш Т Е Н И Е  

 

     За организирање на Јавна презентација и јавна анкета за донесување на Локална урбанистичка планска документација за Спортско рекреативен центар на дел од КП бр.366/1, КП 362/1, КП 363/1, КП 364/2 и КП 365 , КО Долно Коњари, Општина Петровец.

 

Планскиот опфат е дефиниран како Локална урбанистичка планска документација за Спортско рекреативен центар на дел од КП бр.366/1, КП 362/1, КП 363/1, КП 364/2 и КП 365 , КО Долно Коњари, Општина Петровец.

Локална урбанистичка планска документација за Спортско рекреативен центар на дел од КП бр.366/1, КП 362/1, КП 363/1, КП 364/2 и КП 365 , КО Долно Коњари, Општина Петровец е со површина на плански опфат 31.200 м2.

ПОВЕЌЕ..........

3D - Мултифункционална зона "Ќојлија" Општина Петровец

Објава Бр.35

Logo

ОПШТИНА ПЕТРОВЕЦ

ОБЈАВА

за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија

по пат на електронско јавно наддавање

во Општина Петровец

ОБЈАВА БР.35  

 

ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Македонија, предвидено со  Урбанистички план за село Ржаничино, БЛОК 6-Изменување и дополнување Општина Петровец плански период 2011-2021 донесена со Одлука на Совет на Општина Петровец бр.07-1494/4 од 12.11.2012 година, согласно Табеларен преглед во кој се дадени податоци за градежните парцели, намена на парцелите, за катастарските парцели кои се опфатени со градежните парцели, вкупна површина на градежната парцела, површина за градење, процент на изграденост, коефициент на искористеност, бруто развиена површина, катност, максимална височина, почетна цена по м2, вкупна почетна цена и депозит за учество на јавното наддавање.

Табеларен преглед:

Објава Бр.36

logoPetrovec

ОПШТИНА ПЕТРОВЕЦ

ОБЈАВА

за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија

по пат на електронско јавно наддавање

во Општина Петровец

ОБЈАВА БР.36  

 

ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Македонија, предвидено со  Урбанистички план за вон населено место измена и дополна на Урбанистички план за село Долно Коњари Блок Б4,  Б5, Б18, Б21, Б22, Б23, Б24, Б25, Б26 КО Долно Коњари Општина Петровец, Предлог план 2011-2021 согласно Табеларен преглед во кој се дадени податоци за градежните парцели, намена на парцелите, за катастарските парцели кои се опфатени со градежните парцели, вкупна површина на градежната парцела, површина за градење, процент на изграденост, коефициент на искористеност, бруто развиена површина, катност, максимална височина, почетна цена по м2, вкупна почетна цена и депозит за учество на јавното наддавање.

Табеларен преглед:

Објава Бр.34

Logo

ОПШТИНА ПЕТРОВЕЦ

ОБЈАВА

за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија

по пат на електронско јавно наддавање

во Општина Петровец

ОБЈАВА БР.34  

 

ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Македонија, предвидено со  Урбанистички план за село Ржаничино, БЛОК 6-Изменување и дополнување Општина Петровец плански период 2011-2021 донесена со Одлука на Совет на Општина Петровец бр.07-1494/4 од 12.11.2012 година, Измена и дополна на урбанистички план за село Долно Коњаре Блок Б4, Б5, Б18, Б21, Б22, Б23, Б24, Б25, и Б26 КО Долно Коњаре Општина Петровец Предлог план 2011-2021 донесена со Одлука на Совет на Општина Петровец бр.07-1107/5 од 03.09.2012 година,  и Урбанистички план за вон населено место Ќојлија за  мултифункционална зона-Изменување и дополнување Општина Петровец плански период 2010-2020 донесена со Одлука на Совет на Општина Петровец бр.07-626/3 од 30.04.2012 година согласно Табеларен преглед во кој се дадени податоци за градежните парцели, намена на парцелите, за катастарските парцели кои се опфатени со градежните парцели, вкупна површина на градежната парцела, површина за градење, процент на изграденост, коефициент на искористеност, бруто развиена површина, катност, максимална височина, почетна цена по м2, вкупна почетна цена и депозит за учество на јавното наддавање.

Табеларен преглед:

Објава Бр.33

Logo

ОПШТИНА ПЕТРОВЕЦ

ОБЈАВА

за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија

по пат на електронско јавно наддавање

во Општина Петровец

ОБЈАВА БР.33  

 

ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Македонија, предвидено со  Урбанистички план за село Ржаничино, БЛОК 6-Изменување и дополнување Општина Петровец плански период 2011-2021 донесена со Одлука на Совет на Општина Петровец бр.07-1494/4 од 12.11.2012 година и Локална урбанистичка планска документација –туристичко угостителски комплекс Б5 локалитет„МИНЕРВА„ донесено со Решение на Советот на Општина Петровец бр.08-2805/1 од 17.11.2009 година согласно Табеларен преглед во кој се дадени податоци за градежните парцели, намена на парцелите, за катастарските парцели кои се опфатени со градежните парцели, вкупна површина на градежната парцела, површина за градење, процент на изграденост, коефициент на искористеност, бруто развиена површина, катност, максимална височина, почетна цена по м2, вкупна почетна цена и депозит за учество на јавното наддавање.

Табеларен преглед:

СУПСТРАТ ХОЛАНД - СТОТИОТ ИНВЕСТИТОР ВО ОПШТИНА ПЕТРОВЕЦ

                   СУПСТРАТ ХОЛАНД -   СТОТИОТ ИНВЕСТИТОР ВО ОПШТИНА ПЕТРОВЕЦ

На последното електронско јавно наддавање за оттуѓување на градежно земјиште се реализираа уште четири нови инвестиции  со стекнување на  сопственост на четири градежни парецели. Како стоти инвеститор кој инвестира во Општина Петровец е странската фирма СУПСТРАТ ХОЛАНД од  Холандија која во Долно Коњари ќе гради хала од 4000 м2 и по зборовите на инвеститорот треба да има вработување на околу  40-тина  лица од. Покрај оваа  фирма со право на сопственост се стекнаа и уште три фирми и тоа ИКК-МА ДООЕЛ,АКВА ВИТ ДООЕЛ и ЕУРОПРОГРЕС.

investicija

Објава бр. 32

             SLIKA

ОПШТИНА ПЕТРОВЕЦ

ОБЈАВА

за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија

по пат на електронско јавно наддавање

во Општина Петровец

ОБЈАВА БР.32

 

ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Македонија, предвидено со  Урбанистички план за вон населено место Ќојлија за мултифункционална зона-Изменување и дополнување , БЛОК 2,  плански период 2010-2020 согласно Одлука бр.07-1494/3 од 12.11.2012 година Општина Петровец и Урбанистички план за вон населено место Ќојлија за мултифункционална зона-Изменување и дополнување Општина Петровец плански период 2010-2020 согласно Одлука бр.07-882/5 од 30.03.2011 година согласно Табеларен преглед во кој се дадени податоци за градежните парцели, намена на парцелите, за катастарските парцели кои се опфатени со градежните парцели, вкупна површина на градежната парцела, површина за градење, процент на изграденост, коефициент на искористеност, бруто развиена површина, катност, максимална височина, почетна цена по м2, вкупна почетна цена и депозит за учество на јавното наддавање.

Табеларен преглед:

Жителите на Сушица добија нова улица со …

Жителите на Сушица добија нова улица со павер елементи

На 13.08.2015 година во населено место Сушица се пушти во употреба улица во должинаод 300 метри поплочена со павер елементи (бекатон плочки) со сретства одвоени од Буџетот на Општината и...

17 Авг 2015 Вести

Повеќе

Илинденски Марш 2015

Илинденски Марш 2015

Коњаниците кои оваа година учествуваат во 37-от традиционален коњички марш по повод македонскиот национален празник Илинден пристигнаа во Општина Петровец каде беа пречекани од Градоначалникот Борче Митевски,општинската администрација и жители...

28 Јул 2015 Вести

Повеќе

ЗАВРШНА ПРИРЕДБА НА ДЕЧИЊАТА ОД ГРАДИНКА…

ЗАВРШНА ПРИРЕДБА НА ДЕЧИЊАТА ОД ГРАДИНКАТА ,,ЦВЕТ,, ОД ПЕТРОВЕЦ

Со одлична сценографија, прекрасни костими и музика, дечињата со сценски изведби пред својте родители  и насобраните гости меѓу кој беше присатен и градоначалникот Борче Митевски во новата училишна зграда на училиштето ,,Кочо...

08 Јун 2015 Вести

Повеќе

ДЕРАТИЗАЦИЈА НА КАНАЛИЗАЦИОНИОТ СИСТЕМ В…

ДЕРАТИЗАЦИЈА НА КАНАЛИЗАЦИОНИОТ СИСТЕМ ВО КАТЛАНОВО ,ПЕТРОВЕЦ И РЖАНИЧИНО

Екипа  од ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНОНО ЗДРАВЈЕ од СКОПЈЕ на 20.04.2015 година заедно со лица од комуналното претпријатие и претставници  од општината извршија превентивна дератизација на канализациони шахти кој претставуваат...

22 Апр 2015 Вести

Повеќе

ДЕРАТИЗАЦИЈА НА КАНАЛИЗАЦИОНИОТ СИСТЕМ

ДЕРАТИЗАЦИЈА НА КАНАЛИЗАЦИОНИОТ СИСТЕМ

Екипа  од ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНОНО ЗДРАВЈЕ од СКОПЈЕ на 26.03.2015 година заедно со лица од комуналното претпријатие и претставници  од општината извршија вонредна дератизација на канализациони шахти кој претставуваат...

26 Мар 2015 Вести

Повеќе