Објава Бр.48

logoPetrovec

ОПШТИНА ПЕТРОВЕЦ

ОБЈАВА

за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија

по пат на електронско јавно наддавање

во Општина Петровец

ОБЈАВА БР.48

 

ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Македонија, предвидено ЛУПД за изградба на објекти со намена Г2- лесна незагадувачка индустрија за дел од КП бр.778/2 и дел од КП бр.892 КО Ржаничино донесен брз основа на Решение бр.09-136/6 од 19.04.2017год. согласно Табеларен предмет во кој се дадени податоци за градежинте парцели...

Табеларен преглед:

Објава Бр.47

logoPetrovec

ОПШТИНА ПЕТРОВЕЦ

ОБЈАВА

за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија

по пат на електронско јавно наддавање

во Општина Петровец

ОБЈАВА БР.47

ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ


Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Македонија, предвидено

Урбанистички план за село Ржаничино БЛОК 6, Изменување и дополнување Општина Петровец, плански период 2011-2021

согласно Одлука бр.07-1494/4 од 12.11.2012 година, Урбанистички план за вон населено место Измена и дополна на урбанистички

план за село Долно Коњаре БЛОК Б4,Б5,Б18,Б21,Б22,Б23,Б24,Б25,Б26, КО Долно Коњаре Општина Петровец Предлог План

2011-2012 год, согласно Одлука бр.07-1107/5 од 03.09.2012 год, согласно Табеларен преглед во кој се дадени податоци за градежните

парцели, намена на парцелите, за катастарските парцели кои се опфатени со градежните парцели, вкупна површина на градежната

парцела, површина за градење, процент на изграденост, коефициент на искористеност, бруто развиена површина, катност, максимална

височина, почетна цена по м2, вкупна почетна цена и банкарска гаранција за сериозност на понудата.

Табеларен Преглед...


Одлука за неспроведување на стратегиска оцена

logoPetrovec

ОПШТИНА ПЕТРОВЕЦ

улица 1 бб

1043 Петровец

Тел/факс:02 2562 239

Е-пошта: opstinapetrovec@yahoo.com 

 

 

 

Врз основа на член 65 став (6) од Законот за животната средина (Сл. Весник на РМ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, Општина Петровец, на ден 16.01.2017 година, донесе

 

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена

 

  1. 1.За планскиот документ Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Д3 - спорт и рекреација  КО Долно Коњари КП 459, КП 464, КП 467, дел од КП 471/1, КП 530, кој се носи согласно Планскиот документ е изработен согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл.Весник на Р.М., бр.199/14, 44/15, 193/15, 31/16), Правилникот за поблиска содржина, форма и начин на обработка на Генерален урбанистички план за село, Детален урбанистички план, Урбанистички план за село, Урбанистички план за вон село и Регулациски план на Генерален урбанистички план, формата ,содржината и начинот на обработка на урбанистичко - плански документации и архитектонско – урбанистичкот проект и содржината, формата и начинот на обработка на проектот за инфраструктура (Сл.Весник на Р.М. бр.142/15) и Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Сл.Весник на Р.М. бр. 142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16) не е потребно да се спроведе стратегиска оцена на влијание врз животна средина согласно член 65 од Законот за врз животна средина.

повеќе...

SEA форма

Податоци за органот кој го изработува планскиот документ

Назив на планскиот документ

Локална урбанистичка планска документација намена Д3-спорт и рекреација на КП464, КП467 и дел од КП459, КП471/1и КП530, КО Долно Коњари, Општина Петровец

Орган надлежен за изработка на планскиот документ

Иванов Инжинеринг Битола

Орган надлежен за донесување на планскиот документ

Општина Петровец

slikaKonjari

Повеќе...

Објава Бр.46

logoPetrovec

ОПШТИНА ПЕТРОВЕЦ

ОБЈАВА

за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија

по пат на електронско јавно наддавање

во Општина Петровец

ОБЈАВА БР.46

 

ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Македонија, предвидено Урбанистички план за село Ржаничино БЛОК 6, Изменување и дополнување Општина Петровец, плански период 2011-2021 согласно Одлука бр.07-1494/4 од 12.11.2012 година, Урбанистички план за вон населено место Измена и дополна на урбанистички план за село Долно Коњаре БЛОК Б4,Б5,Б18,Б21,Б22,Б23,Б24,Б25,Б26, КО Долно Коњаре Општина Петровец Предлог План 2011-2012 год, согласно Одлука бр.07-1107/5 од 03.09.2012 год, согласно Табеларен преглед во кој се дадени податоци за градежните парцели, намена на парцелите, за катастарските парцели кои се опфатени со градежните парцели, вкупна површина на градежната парцела, површина за градење, процент на изграденост, коефициент на искористеност, бруто развиена површина, катност, максимална височина, почетна цена по м2, вкупна почетна цена и банкарска гаранција за сериозност на понудата.

Табеларен преглед:

Објава Бр.45

logoPetrovec

ОПШТИНА ПЕТРОВЕЦ

ОБЈАВА

за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија

по пат на електронско јавно наддавање

во Општина Петровец

ОБЈАВА БР.45   

 

ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Македонија, предвидено Урбанистички план за село Ржаничино БЛОК 6, Изменување и дополнување Општина Петровец, плански период 2011-2021 согласно Одлука бр.07-1494/4 од 12.11.2012 година, Урбанистички план за вон населено место Измена и дополна на урбанистички план за село Долно Коњаре БЛОК Б4,Б5,Б18,Б21,Б22,Б23,Б24,Б25,Б26, КО Долно Коњаре Општина Петровец Предлог План 2011-2012 год, согласно Одлука бр.07-1107/5 од 03.09.2012 год, согласно Табеларен преглед во кој се дадени податоци за градежните парцели, намена на парцелите, за катастарските парцели кои се опфатени со градежните парцели, вкупна површина на градежната парцела, површина за градење, процент на изграденост, коефициент на искористеност, бруто развиена површина, катност, максимална височина, почетна цена по м2, вкупна почетна цена и банкарска гаранција за сериозност на понудата.

Табеларен преглед:


Петровец е најпривлечна дестинација за инвестирање

Петровец е најпривлечна дестинација за инвестирање

Општина Петровец успеа да ги искористи сите свои компаративни предности, местотположбата, близината на Аеродромот "Александар Велики" и одличната сообраќајна поврзаност со сите делови на државата и со донесувањето на Планската документација отпочна со нов инвестиционен циклус во општината. Урбанизиравме за лесна и незагадувачка индустрија површина од околу 400ха и на истите привлековме околу 120 инвеститори кои купија земјиште и во тек е вадењето на документација за раелизација на нивните инвестиции.

Повеќе...

3D - Мултифункционална зона "Ќојлија" Општина Петровец

СУПСТРАТ ХОЛАНД - СТОТИОТ ИНВЕСТИТОР ВО ОПШТИНА ПЕТРОВЕЦ

                   СУПСТРАТ ХОЛАНД -   СТОТИОТ ИНВЕСТИТОР ВО ОПШТИНА ПЕТРОВЕЦ

На последното електронско јавно наддавање за оттуѓување на градежно земјиште се реализираа уште четири нови инвестиции  со стекнување на  сопственост на четири градежни парецели. Како стоти инвеститор кој инвестира во Општина Петровец е странската фирма СУПСТРАТ ХОЛАНД од  Холандија која во Долно Коњари ќе гради хала од 4000 м2 и по зборовите на инвеститорот треба да има вработување на околу  40-тина  лица од. Покрај оваа  фирма со право на сопственост се стекнаа и уште три фирми и тоа ИКК-МА ДООЕЛ,АКВА ВИТ ДООЕЛ и ЕУРОПРОГРЕС.

investicija

ЛЕТО БЕЗ ПОЖАРИ 2016

ЛЕТО БЕЗ ПОЖАРИ 2016

Како пред секоја летна сезона така и годинава Одделението за превенција од СВР Скопје,Полициското одделение Петровец и Општина Петровец , организараа заеднички проект поднаслов „ Лето без пожари“. На учесниците...

11 Јул 2016 Вести

Повеќе

ДИМЕ СПАСОВ ВО ПОСЕТА НА ОПШТИНА ПЕТРОВЕ…

ДИМЕ СПАСОВ ВО ПОСЕТА НА ОПШТИНА ПЕТРОВЕЦ

Во посета на Општина Петровец беше заменик министерот за труд и социјална политикаДиме Спасов.Заедно со градоначалникот Борче Митевски извршија увид во градежнитеактивности во новата градинка која е во зафршна фаза.Околу...

10 Мај 2016 Вести

Повеќе

СПРОВЕДЕНА АКЦИЈАТА ,,САДНИЦА +,, ВО УЧ…

СПРОВЕДЕНА АКЦИЈАТА  ,,САДНИЦА +,, ВО УЧИЛИШТАТА ВО ОПШТИНА ПЕТРОВЕЦ

Во двете централни и сите подрачни училишта на територијата на Општина Петровец какои во детската градинка во населено место Петровец , денес - 18.04.2016 година, се спроведе акијата ,,САДНИЦА +...

19 Апр 2016 Вести

Повеќе

МЕМОРИЈАЛНИОТ МАРШ "БОРИС ТРАЈКОВСК 2016…

МЕМОРИЈАЛНИОТ МАРШ

Традиционално и оваа година ,учесниците на меморијалниот марш поминувајки низ територијата на Општина Петровец беа пречекани и примени од градоначалникот Борче Митевски и општинската администрација. На оваа средба се разменија...

25 Фев 2016 Вести

Повеќе