3D - Мултифункционална зона "Ќојлија" Општина Петровец

Објава бр. 26

ОПШТИНА ПЕТРОВЕЦ

ОБЈАВА

за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија

по пат на електронско јавно наддавање

во Општина Петровец

ОБЈАВА БР.26

 

ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Македонија, предвидено Урбанистички план за вон населено место Ќојлија за мултифункционална зона-Изменување и дополнување , БЛОК 2,  плански период 2010-2020 согласно Одлука бр.07-1494/3 од 12.11.2012 година Општина Петровец и Урбанистички план за село Ржаничино БЛОК 6, Изменување и дополнување Општина Петровец, плански период 2011-2021 согласно Одлука бр.07-1494/4 од 12.11.2012 година согласно Табеларен преглед во кој се дадени податоци за градежните парцели, намена на парцелите, за катастарските парцели кои се опфатени со градежните парцели, вкупна површина на градежната парцела, површина за градење, процент на изграденост, коефициент на искористеност, бруто развиена површина, катност, максимална височина, почетна цена по м2, вкупна почетна цена и депозит за учество на јавното наддавање.

повеќе...

Објава бр. 25

И З В Е С Т У В А Њ Е

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ВО ВРСКА СО ОБЈАВА БР.25

ОД 14.01.2014 ГОДИНА ЗАВЕДЕНА ПОД БРОЈ 14-96/1 ЗА ОТУЃУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО НЕИЗГРАДЕНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО ПАТ НА ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ ВО ОПШТИНА ПЕТРОВЕЦ

 

 

Во врска со Објава бр.25 од 14.01.2014 година заведена под бр.14-96/1 за отуѓување на градежно неизградено земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање во Општина Петровец, а со цел продолжување на роковите за оној период за кој постапката била запрена се врши исправка на Објава бр.25  од 14.01.2014 година заведена под бр.14-96/1 и тоа.....

повеќе...

"МАКЕДОНИЈА БЕЗ ОТПАД" 2014

                 Министерството за животна средина организираше  акцијата за расчистување на диводепонираниот отпад под мотото  "Македонија без отпад. - Министерството за животна средина и просторно...

30 Јун 2014 Вести

Повеќе

АМЕРИКАНСКИОТ АМБАСАДОР ПОЛ ВОЛЕР ВО ПО…

АМЕРИКАНСКИОТ АМБАСАДОР  ПОЛ ВОЛЕР ВО ПОСЕТА НА ОПШТИНА ПЕТРОВЕЦ

Американскиот амбасадор во Република Македонија Пол Волер беше во работна посета кај градоначалникот Борче Митевски во  Општина Петровец.Во Едночасовниот разговор амбасадорот беше запознаен за состојбата во која се наога Општината,за...

21 Јун 2014 Вести

Повеќе

ОДРЖАН ВТОРИОТ TAEKWONDO НАТПРЕВАР В…

ОДРЖАН  ВТОРИОТ  TAEKWONDO  НАТПРЕВАР  ВО  ПЕТРОВЕЦ 2014

На  25.05.2014 година во Петровец  во новата спортска сала се организираше и се одржа државен турнир во TAEKWONDO именуван како ,,ПРВ ТРОФЕЈ НА ПЕТРОВЕЦ,,кој треба да премине во традиционален турнир.На...

05 Јун 2014 Вести

Повеќе

ЧИСТЕЊЕ НА РЕЧНОТО КОРИТО НА РЕКАТА ПЧИЊ…

ЧИСТЕЊЕ НА РЕЧНОТО КОРИТО НА РЕКАТА ПЧИЊА

Поради опасноста од изливање на реката Пчиња и уриванје на дел од мостовите,посебно мостот во Бадар, Општина Петровец организираше чистење на речното корито од насобраните дрвја и гранки.Дрвајата кој ги...

02 Јун 2014 Вести

Повеќе

ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА ЗА ПОМОШ НА ПОПЛАВЕНИ…

ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА ЗА ПОМОШ НА ПОПЛАВЕНИТЕ ВО СРБИЈА И БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

Општина Петровец на 19.05.2014 во дворот на општината организираше  акција за собирање помош за настраданите од поплавите во Србија и Босна и Херцеговина.Голем број на жители се одзваа на оваа...

30 Мај 2014 Вести

Повеќе