3D - Мултифункционална зона "Ќојлија" Општина Петровец

Објава бр. 30

logoPetrovec

ОПШТИНА ПЕТРОВЕЦ

ОБЈАВА

за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија

по пат на електронско јавно наддавање

во Општина Петровец

ОБЈАВА БР.30

 

ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Македонија, предвидено со Урбанистички план за село Ржаничино БЛОК 6, Изменување и дополнување Општина Петровец, плански период 2011-2021 согласно Одлука бр.07-1494/4 од 12.11.2012 година   согласно Табеларен преглед во кој се дадени податоци за градежните парцели, намена на парцелите, за катастарските парцели кои се опфатени со градежните парцели, вкупна површина на градежната парцела, површина за градење, процент на изграденост, коефициент на искористеност, бруто развиена површина, катност, максимална височина, почетна цена по м2, вкупна почетна цена и депозит за учество на јавното наддавање.

Табеларен преглед:

Објава бр. 31

ОПШТИНА ПЕТРОВЕЦ

ОБЈАВА

за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија

по пат на електронско јавно наддавање

во Општина Петровец

ОБЈАВА БР.31

 

ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Македонија, предвидено со Урбанистички план за вон населено место Ќојлија за мултифункционална зона-Изменување и дополнување , БЛОК 2,  плански период 2010-2020 согласно Одлука бр.07-1494/3 од 12.11.2012 година Општина Петровец, Урбанистички план за село Ржаничино БЛОК 6, Изменување и дополнување Општина Петровец, плански период 2011-2021 согласно Одлука бр.07-1494/4 од 12.11.2012 година и  Измена и дополна на Урбанистички план за село Долно Коњаре БЛОК Б4, Б5, Б18, Б21, Б22, Б23, Б24, Б25, Б26 КО Долно Коњаре бр.07-1107/5 од 30.09.2012 година  согласно Табеларен преглед во кој се дадени податоци за градежните парцели, намена на парцелите, за катастарските парцели кои се опфатени со градежните парцели, вкупна површина на градежната парцела, површина за градење, процент на изграденост, коефициент на искористеност, бруто развиена површина, катност, максимална височина, почетна цена по м2, вкупна почетна цена и депозит за учество на јавното наддавање.

Табеларен преглед:

Исправка на Објава бр. 29

logoPetrovec

ОПШТИНА ПЕТРОВЕЦ

ИСПРАВКА НА ОБЈАВА бр.29

објавена во печатени медиуми Вечер на ден 21.08.2014 година, Нова Македонија на 22.08.2014 година, и Лајм на ден 22.08.2014 година како и Службен весник на РМ бр.126/2014

за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија

по пат на електронско јавно наддавање

во Општина Петровец

 

 

Во објава, објавена во печатени медиуми Вечер на ден 21.08.2014 година, Нова Македонија на ден 22.08.2014 година, и Лајм на ден 22.08.2014 година како и Службен весник на РМ бр. 126/2014, за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање во Општина Петровец, се врши исправка и тоа:

  • Главата „ПОСЕБНИ УСЛОВИ„ се брише.

 

Во се друго објавата останува иста.

Оваа исправка на објава ќе биде објавена и на WEB страната на Општина Петровец www.petrovec.gov.mk

 

 

 

 

КОМИСИЈА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКА

ЗА ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

Претседател на Комисија

Николина Стевковска

Објава бр. 29

ОПШТИНА ПЕТРОВЕЦ

ОБЈАВА

за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија

по пат на електронско јавно наддавање

во Општина Петровец

ОБЈАВА БР.29

 

ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Македонија, предвидено Урбанистички план за вон населено место Ќојлија за мултифункционална зона-Изменување и дополнување , БЛОК 2,  плански период 2010-2020 согласно Одлука бр.07-1494/3 од 12.11.2012 година Општина Петровец согласно Табеларен преглед во кој се дадени податоци за градежните парцели, намена на парцелите, за катастарските парцели кои се опфатени со градежните парцели, вкупна површина на градежната парцела, површина за градење, процент на изграденост, коефициент на искористеност, бруто развиена површина, катност, максимална височина, почетна цена по м2, вкупна почетна цена и депозит за учество на јавното наддавање.

Табеларен преглед:

Објава бр. 28

ОПШТИНА ПЕТРОВЕЦ

ОБЈАВА

за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија

по пат на електронско јавно наддавање

во Општина Петровец

ОБЈАВА БР.28

 

ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Македонија, предвидено со   Измена и дополна на Урбанистички план за село Долно Коњаре БЛОК Б4, Б5, Б18, Б21, Б22, Б23, Б24, Б25, Б26 КО Долно Коњаре бр.07-1107/5 од 30.09.2012 година согласно Табеларен преглед во кој се дадени податоци за градежните парцели, намена на парцелите, за катастарските парцели кои се опфатени со градежните парцели, вкупна површина на градежната парцела, површина за градење, процент на изграденост, коефициент на искористеност, бруто развиена површина, катност, максимална височина, почетна цена по м2, вкупна почетна цена и депозит за учество на јавното наддавање.

Табеларен преглед:

ОПШТИНА ПЕТРОВЕЦ СЕ ПРИДРУЖИ НА АКЦИЈАТА…

ОПШТИНА ПЕТРОВЕЦ СЕ ПРИДРУЖИ НА АКЦИЈАТА ,,МАКЕДОНИЈА БЕЗ ОТПАД,,

Голем број учесници од  Општина Петровец се придружија кон  проектот ,,МАКЕДОНИЈА БЕЗ ОТПАД,, и се чистеше насекаде низ училиштата и местата со отпад .Овој проект има за цел  да се...

22 Окт 2014 Вести

Повеќе

САНАЦИЈА НА ПОЛСКИТЕ ПАТИШТА

САНАЦИЈА НА ПОЛСКИТЕ ПАТИШТА

Општина Петровец изврши санација на најлошите и тешкопроодни патишта по кој треба земјоделците да се движат и пристигнат до својте земјоделски површини.Ваква интервенција со порамнување и посипување со крупен песок...

22 Окт 2014 Вести

Повеќе

СВЕЧЕНО ПУШТАЊЕ НА ПЛОШТАДОТ ВО КАТЛАНОВ…

СВЕЧЕНО ПУШТАЊЕ НА ПЛОШТАДОТ ВО КАТЛАНОВО

СВЕЧЕНО ПУШТАЊЕ НА ПЛОШТАДОТ ВО КАТЛАНОВО На 05.10.2014 се пушти во употреба плоштадот во центарот во Катланово со сечње на лента , каде Градоначалникот Борче Митевски се обрати пред присатните жители...

06 Окт 2014 Вести

Повеќе

ПОЧЕТОК НА УЧЕБНАТА ГОДИНА 2014

ПОЧЕТОК НА УЧЕБНАТА ГОДИНА 2014

ПОЧЕТОК НА УЧЕБНАТА ГОДИНА  СО СВЕЧЕНА ПРИРЕДБА ЗА ПРВАЧИЊАТА    Учебната година 2014/2015 година започна со свечена приредба за првачињата кој за прв пат седнуваат во училишните клупи.Градоначалникот Борче Митевски посети...

04 Сеп 2014 Вести

Повеќе

ФУДБАЛСКО ИГРАЛИШТЕ ЧИФЛИК

ФУДБАЛСКО ИГРАЛИШТЕ ЧИФЛИК

СВЕЧЕНО ПУШТАЊЕ НА НОВО ФУДБАЛСКО ИГРАЛИШТЕ  ЗА МАЛ ФУДБАЛ ВО НАСЕЛЕНОТО МЕСТО ЧИФЛИК    Уште едно остварување  од предизборните ветувањата на градоначалникот Борче Митевски е реализиаро со проектот фудбалско игралште во населено...

17 Авг 2014 Вести

Повеќе