Објави|

Врз основа на член 69 од Законот за животна средина (Сл. Весник на РМ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 111/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16 и 99/18), (Сл. Весник на РСМ бр. 89/22 и 171/22) и Уредбата за учество на јавноста во текот на изработка на прописи и други акти, како и планови и програми од областа на животната средина (Сл. Весник на РМ бр. 147/08 и 45/11) Градоначалникот на Општина Петровец

О Р Г А Н И З И Р А

Јавен увид и консултација со јавноста по Нацрт Извештај за Стратегиска оцена на влијанието на животната средина за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена В2.6 Бања и лечилиште со престој и нега, на КП 87/1, 87/2, 88, 89 и дел од 86/7, КО Катланово, општина Петровец

  1. Се информира јавноста дека ставен е на увид и консултација со јавноста, Нацрт Извештајот за стратегиска оцена на влијанието на животна средина за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена В2.6 Бања и лечилиште со престој и нега, на КП 87/1, 87/2, 88, 89 и дел од 86/7, КО Катланово, општина Петровец.
  2. Извештајот за Стратегиска оцена на влијанието на животната средина може да се разгледа и во просториите на општина Петровец секој работен ден од 8 – 16 часот почнувајќи од 15.06.2023 година до 15.07.2023 година.
  3. Консултaцијата со јавноста ќе се одржи на ден 07.07.2023 година во општина Петровец, со почеток во 10.00 часот.
  4. Правните и физичките лица и јавноста можат да го достават своето мислење во врска со Извештајот до општина Петровец во рок од 30 дена на јавен увид.
  5. Сите заинтересирани страни се поканети да учествуваат на јавната расправа и да го дадат своето мислење, забелешки и предлози по Извештајот за стратегиска оцена на влијанието на животната средина или истите можете да ги испраќате на е-маил: opstinapetrovec@yahoo.com или по пошта на следната адреса: Општина Петровец, ул. 1 бб, Петровец.

ОПШТИНА ПЕТРОВЕЦ
Градоначалник
Борче Митевски

СЕА Катлановска Бањаpdf

Comments are closed.

Close Search Window