Седници|

ДНЕВЕН РЕД

  1. Предлог Одлука за давање согласност на Статутот на О.О.У. Братство Единство Средно Коњари.
  2. Предлог Деловник за работа на Партиципативното тело од областа на урбанизмот на Општина Петровец.
  3. Предлог Одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување на О.О.У. Кочо Рацин Петровец за 2022 г.
  4. Предлог Одлука за лимитирање на средствата за донации и спонзорства по ставки и намени.
  5. Предлог Одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување на Општина Петровец за 2022 г.
  6. Квартален извештај за извршување на Буџетот за вториот квартал на тековната 2021 г.
  7. Барање за примопредавање на водоводот во н.м. Брезица.
  8. Предлог Одлука за давање надоместок за К.П. 82/1 К.О. Ќојлија.

Седницата ќе се одржи во просториите на Општинското основно училиште Кочо Рацин Петровец.

Comments are closed.

Close Search Window