Седници|

ДНЕВЕН РЕД

  1. Барање Ф.К. Ржаничино.
  2. Предлог Одлука за разрешување и именување на член на Училишниот одбор на О.О.У. Кочо Рацин Петровец.
  3. Предлог Програма за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести во 2021 г.
  4. Предлог Одлука за усвојување на завршната сметка на Општина Петровец за 2020 г.
  5. Предлог Програма за работа во областа на располагање со градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија на подрачјето на Општина Петровец за 2021 г.
  6. Предлог Одлука за давање согласност на Одлучата за утврдување на цена на комунална услуга за правни лица (фирми) снабдување со вода за пиење од водоснабдителен систем во Катланово.
  7. Предлог Одлука за давање согласност на Правилник за внатрешна организација на Ј.К.П. Петровец Петровец.
  8. Предлог Одлука за давање согласност на Правилник за внатрешна организација на Ј.К.П. Петровец Петровец.

Седницата ќе се одржи во просториите на Општинското основно училиште Кочо Рацин Петровец.

Comments are closed.

Close Search Window