Седници|

ДНЕВЕН РЕД

 1. Буџет на Општина Петровец за 2021 г.
 2. Одлука за извршување на Буџет на Општина Петровец за 2021 г.
 3. Одлука за утврдување на вредноста на бодот за платите на административните службеници за 2021 г.
 4. Буџетски календар на Општина Петровец за 2021 г.
 5. Извештај за реализацијата на Програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локални патишта, улици и тротоари и партерно уредување на територијата на Општина Петровец за 2020 г.
 6. Програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локални патишта, улици и тротоари и партерно уредување на територијата на Општина Петровец за 2021 г.
 7. Извештај за реализацијата на Програмата за уредување на градежното земјиште на територијата на Општина Петровец за 2020 г.
 8. Програмата за уредување на градежното земјиште на територијата на Општина Петровец за 2021 г.
 9. Програмата за чистење на снег во зимски услови на територијата на Општина Петровец за 2021 г.
 10. Програмата за изградба, реконструкција и одржување на јавното осветление на територијата на Општина Петровец за 2021 г.
 11. Програмата за активностите на Општина Петровец во областа на спортот и млади за 2021 г.
 12. Програмата за активностите на Општина Петровец во областа на културата за 2021 г.
 13. Одлука за давање во сопственост на недвижни ствари на Ј.К.П. Петровец во н.м. Петровец.
 14. Предлог Годишна програма за финансирање на изработка на урбанистички планови во подрачјето на Општина Петровец за 2021 г.
 15. Барање помош Вехбо Растодер.

Седницата ќе се одржи во просториите на Основното училиште Кочо Рацин Петровец (наставничка канцеларија).

Comments are closed.

Close Search Window