Објави|

ОПШТИНА ПЕТРОВЕЦ
ОБЈАВА
за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија
по пат на електронско јавно наддавање
во Општина Петровец
ОБЈАВА БР.58

ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Северна Македонија,
предвидено со Локална урбанистичка планска документација за намена Д3-спорт и рекреација, на КП бр.464, КП бр.467 и дел од
КП бр.459, КП бр.471/1 и КП бр.530/1 КО Долно Коњари Општина Петровец одобрена со решение 09-21 од 28.06.2019 година
,
согласно Табеларен преглед во кој се дадени податоци за градежните парцели, намена на парцелите, за катастарските парцели кои се
опфатени со градежните парцели, вкупна површина на градежната парцела, површина за градење, процент на изграденост, коефициент
на искористеност, бруто развиена површина, катност, максимална височина, почетна цена по м2, вкупна почетна цена и банкарска
гаранција за сериозност на понудата.

Објава за отуѓување на градежно земјиштеpdf

Comments are closed.

Close Search Window