Седници|

ДНЕВЕН РЕД

  1. Предлог Одлука за давање на согласност за Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во Ј.О.У.Д.Г. Авионче Петровец.
  2. Предлог Одлука за давање на согласност на Финансискиот план за сметка 787 И 903 за 2021 г. на Ј.О.У.Д.Г. Авионче Петровец.
  3. Предлог Програма за одржуаање на јавната чистота на Општина Петровец за 2021 г.
  4. Барање помош Ф.К. Петровец.
  5. Барање помош Здружение фудбалски клуб БВК Коњаре.
  6. Барање помош (опожарен објект) Чедомир Насковски.
  7. Барање КК Пантери, Петровец.

    Седницата ќе се одржи во просториите на Основното училиште Кочо Рацин Петровец (наставничка канцеларија).

Comments are closed.

Close Search Window