Седници|

ДНЕВЕН РЕД

  1. Квартален извештај за извршување на буџетот за општина ПЕТРОВЕЦ за извештајниот период (кумулативно) за квартал од 01.01.2019 година до 31.12.2019 г.
  2. Предлог Одлука за проширување на средства во Буџетот на Општина Петровец за 2020 г.
  3. Предлог Програма за изградба, реконструкција и одржување на јавното осветление на територијата на Општина Петровец за 2020 г.
  4. Предлог Одлука за давање на согласност на Статутот на О.О.У. Кочо Рацин Петровец.
  5. Предлог Програма за работа во областа на располагање со градежно земјиште во сопственост на Република Северна Македонија на подрачјето на Општина Петровец за 2020 г.
  6. Предлог Одлука за утврдување на условите за начинот на градење во село Катланово, Општина Петровец за кое нема урбанистички план.
  7. Предлог Програма за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести во 2020 г.
  8. Предлог Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на критериумите за решавање на барања на корисниците на услуги на Ј.К.П. Петровец Петровец.
  9. Предлог Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на цена на комунална услуга за физички лица (граѓани) приклучок на водоводна мрежа во Бадар.
  10. Предлог Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на цена на комунална услуга снабдување со вода за пиење од водоснабдителен систем во Бадар.

Седницата ќе се одржи во просториите на О.О.У. Кочо Рацин Петровец во наставничката канцеларија.

Comments are closed.

Close Search Window