Седници|

ДНЕВЕН РЕД

  1. Предлог Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на договор за воспоставување на Јавно Приватно Партнерство за модернизација на системот за јавно осветлување, преку финансирање, реконструкција, управување, одржување и развој во Општина Петровец
  2. Предлог Одлука за давање на користење и управување на фудбалскиот терен во н.м Петровец на ФК Петровец-Петровец
  3. Предлог – Одлука за донесување на Урбанистички проект со план за парцелација со намена Г2.2-згради од прехрамбена индустрија – фабрички комплекси, индустриски работилници, хали за монтажа, складови, топлани, генераторски станици и слично за ГП 9.3 од УПВНМ за Мултифункционална зона – изменување и дополнување, во КО Ќојлија, општина Петровец.
  4. Информација во врска со донесена Одлука од Уставниот суд.

Седницата ќе се одржи на 24.06.2024 година (понеделник) со почеток од 17:00 часот, во просториите на Општина Петровец, во салата за одржување на седници на Совет на Општина Петровец.

Comments are closed.

Close Search Window