Седници|

ДНЕВЕН РЕД

 1. Предлог Одлука за верификација на мандатот на советникот Имер Адили во Советот на Општина Петровец
 2. Предлог Одлука за донесување Програма за одржување на јавната чистота на подрачјето на Општина Петровец за 2024 година
 3. Предлог Одлука за донесување Програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Петровец за 2024 година
 4. Предлог Одлука за донесување Програма за одржување на комуналната чистота преку реализација на проекти од комуналната инфраструктура и времено ангажирање на невработени лица за потребите на Општина Петровец за 2024 година
 5. Предлог Одлука за донесување Програма за мерките и активностите на општина Петровец во областа на социјалната заштита во 2024 година
 6. Предлог одлука за донесување на Програма за изработка на Урбанистички планови на територија на Општина Петровец за 2024 година
 7. Предлог Одлука за донесување на Програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локални патишта, улици, тротоари и партерно уредување на територијата на Општина Петровец за 2024 година
 8. Предлог Одлука за висината на комуналните такси во општина Петровец
 9. Предлог Одлука за донесување на Програма за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести во 2023 година
 10. Предлог Одлука за донесување на Програма за активностите на Општина Петровец во областа на заштита и спасувањето, противпожарната заштита и справувањето со кризи во 2023 година
 11. Предлог Одлука за донесување на План и Програма за контрола на популацијата на бездомни кучиња на територијата на Општина Петровец за 2023 година
 12. Предлог Одлука за донесување на Оперативен план за заштита и одбрана на поплави на територијата на Општина Петровец
 13. Предлог Одлка за донесување на Процена за загрозеноста на безбедноста на Општина Петровец од сите ризици и опасности за 2024 година
 14. Предлог Одлука за измена на распоредот на средствата во Буџетот на Општина Петровец за 2023 година
 15. Нацрт Буџет на Општина Петровец за 2024 година

Седницата ќе се одржи на 12.12.2023 година (вторник) со почеток од 17:30 часот, во просториите на Општина Петровец, во салата за одржување на седници на Совет на Општина Петровец.

Comments are closed.

Close Search Window