Седници|

 1. Предлог Буџет на Општина Петровец за 2022 г.
 2. Предлог Одлука за извршување на Буџет на Општина Петровец за 2022 г.
 3. Предлог Одлука за висината на бодот за пресметување на платата на административните службеници за 2022 г.
 4. Предлог Одлука за вклопување на објект на КП 125/1 КО Ржаничино Општина Петровец во идната урбано-планска документација.
 5. Предлог Годишната програма за финансирање на Урбанистички планови на подрачјето на Општина Петровец за 2022 г.
 6. Предлог Годишната програма за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести во 2022 г.
 7. Предлог Програма за активностите на Општина Петровец во областа на заштитата и спасувањето, противпожарната заштита и справување со кризи за 2022 г.
 8. Предлог Програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локални патишта, улици и тотоари и партерно уредување на територијата на Општина Петровец
  за 2022 г.
 9. Предлог Програмата за уредување на градежното земјиште на територијата на Општина Петровец за 2022 г.
 10. Предлог Програмата за чистење на снег во зимски услови на територијата на Општина Петровец за 2022 г.
 11. Предлог Програмата за изградба, реконструкција и одржување на јавното осветление на територијата на Општина Петровец за 2022 г.
 12. Предлог Програма за одржување на комунална чистота преку реализација на проекти од комуналната инфраструктура и времено ангажирање на невработени лица за потребите на Општина Петровец 2022 г.
 13. Предлог Програма за одржување на јавна чистота на подрачјето на Општина Петровец за 2022 г.
 14. Предлог Буџетски цалендар на Општина Петровец за 2022 г.

Седницата ќе се одржи во просториите на Основното училиште Кочо Рацин Петровец (наставничка канцеларија).

Comments are closed.

Close Search Window