Објави|

ОПШТИНА ПЕТРОВЕЦ
ОБЈАВА
за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија
по пат на електронско јавно наддавање
во Општина Петровец
ОБЈАВА БР.64

ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Северна Македонија, предвидено со:

  1. Урбанистички план за вон населено место Ќојлија за мултифункционална зона, Изменување и дополнување, Општина Петровец, Усвоена на Совет на Општина Петровец Одлука бр.07-1494/3 од 12.11.2012 година.
  2. Урбанистички план за село Р’жаничино, Блок 6, Изменување и дополнување плански период 2011-2012, Општина Петровец, Усвоена на Совет на Општина Петровец Одлука бр.07-1494/4 од 12.11.2012 година.
  3. Урбанистички проект за стопански и индустриски намени Г2- лесна преработувачка помалку загадувачка индустрија, во општ акт за село Петровец на КП 172/61, КО Петровец, одобрена со потврда од Градоначлникот на општина Петровец бр.09-321/2 од 08.02.2022 година.

Согласно Табеларен преглед во кој се дадени податоци за градежните парцели, број на катастарските парцели опфатени со градежнита парцела, наменита, максимална висина на катност, вкупна површина на градежната парцела, процентот на изграденост, коефициентот на искористеност, максимална површина за градење, бруто развиена површина и банкарска гаранција.

Решениеpdf

Comments are closed.

Close Search Window