Известувања|

Врз основа на Законот за урбанистичко планирање Општина Петровец се донесува следното:

СООПШТЕНИЕ

Се известуваат сите правни и физички лица, државната управа, научни и стручни организации од просторот дека е во постапка одобрување на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на објекти со намена А4.3-времен престој – викенд куќи на дел од КП 138/2 и 138/4, КО Бадар, Општина Петровец.

Соопштението за донесување на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на објекти со намена А4.3-времен престој – викенд куќи на дел од КП 138/2 и 138/4, КО Бадар, Општина Петровец се објавува на веб страната на општина Петровец во време од 15 дена до 19.10.2022 година до кога може да се доставуваат забелешки.

Раководител во одд.
Лилјана Величковиќ, диа

ОПШТИНА ПЕТРОВЕЦ
Градоначалник
Борче Митевски дипл.есс

Решениеpdf

Comments are closed.

Close Search Window