Седници|

 1. Предлог Одлука за донесување на Урбанистички проект со план за парцелација за формирање на две парцели ГП 10.3.1 и ГП 10.3.2 во ГП 10.3 во Блок 10 од УПВНМ Ќојлија за мултифункционална зона – изменување и дополнување, Општина Петровец (КП 356/2 КО Ќојлија)
 2. Предлог Одлука за усогласување на намените на бесправен објект, КО Ќојлија Општина Петровец, во идна урбано-планска документација
 3. Предлог Одлука за усогласување на намените на бесправен објект, КО Градманци Општина Петровец, во идна урбано-планска документација
 4. Предлог Одлука за усогласување на намените на бесправен објект, КО Долно Коњари Општина Петровец, во идна урбано-планска документација
 5. Предлог Одлука за усвојување на Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Петровец за вториот квартал од 2022 година
 6. Предлог Одлука за согласност на Годишна програма за работа на ЈОУДГ Авионче – Општина Петровец за воспитната 2022/2023 година
 7. Предлог Одлука за усвојување на Годишен извештај за работата на ЈОУДГ Авионче – Општина Петровец за воспитната 2021/2022 година
 8. Предлог Одлука за согласност на Годишен план за вработување на ЈОУДГ Авионче – Општина Петровец за 2023 година
 9. Предлог Одлука за согласност на Одлуката за зголемен, односно намален број на деца за 2022/2023 година во ЈОУДГ Авионче – Општина Петровец
 10. Предлог Одлука за согласност на Одлуката за усвојување на работно време за 2022/2023 година во ЈОУДГ Авионче – Општина Петровец
 11. Разгледување на предлог за донесување на Заклучок за задолжување на Општина Петровец за поставување на лежечки полицајци на регионалниот пат Р 1102, пред и после ООУ Кочо Рацин во н.м Петровец, поради зголемена безбедност на децата
 12. Разгледување на предлог за донесување на Одлука за еднократна годишна парична помош за лицата со попреченост во Општина Петровец
 13. Изменување и дополнување на Буџетот на Општина Петровец за 2022 година.

Седницата ќе се одржи во просториите на Општинското основно училиште Кочо Рацин Петровец.

Comments are closed.

Close Search Window