Известувања|

Врз основа на Законот за урбанистичко планирање Општина Петровец го донесува следното:

СООПШТЕНИЕ

Се известуваат сите правни и физички лица, државната управа, научни и стручни организации од просторот дека се организира јавен увид за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена А4.3-Викенд куќи на КП.Бр.782, К.О.Петровец, Општина Петровец изработен од планер Друштво за градежништво, трговија и услуги НИМАЕР ДООЕЛ Струга.
Соопштението за организирање на јавен увид се објвува на веб страната на општина Петровец.
За време на одржување на јавните лица заинтересираните правни, физички лица, државната управа, научни и стручни организации по Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена А4.3-Викенд куќи на КП.Бр.782, К.О.Петровец, Општина Петровец изработен од планер Друштво за градежништво, трговија и услуги НИМАЕР ДООЕЛ Струга во хартиена форма (задолжително преку архива со заверка) да достават забелешки и/или предлози.

Раководител во одд.
Лилјана Величковиќ, диа

ОПШТИНА ПЕТРОВЕЦ
Градоначалник
Борче Митевски дипл.есс

Урбанистички проектpdf

Comments are closed.

Close Search Window