Вести|

Врз основа на член 62 став 10 од Законот за урбанистичко планирање Општина Петровец го донесува следното:

СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТА

Пред одобрување се става на увид на јавноста УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ПЛАНСКИ ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН СО ОСНОВНА КЛАСА НА НАМЕНА А4.3 ВИКЕНД КУЌИ на КП 206/11 и 206/12, Ко Бадар, ОПШТИНА ПЕТРОВЕЦ со објавување на веб страна на општина Петровец во траење од 15 дена по добиено позитивно мислење од институции и позитивна ревизија.

Соопштението и УП се објавува на веб страната на општина Петровец.

Раководител во одд.
Лилјана Величковиќ, диа

ОПШТИНА ПЕТРОВЕЦ
Градоначалник
Борче Митевски дипл.есс

Урбанистички проектpdf

Comments are closed.

Close Search Window