Седници|

 1. Предлог Одлука за согласност на Одлука за измена на одлука за утврдување на цена на комунална услуга-собирање, транспортирање и депонирање на комунален цврст отпад од домакинствата
 2. Предлог Одлука за согласност на Одлука за измена на одлука за утврдување на цена на комунална услуга-приклучок на водоводна мрежа
 3. Предлог Одлука за согласност на Одлука за утврдување на цена на комунална услуга за физички лица-приклучок на водоводна мрежа во Брезица
 4. Предлог Одлука за согласност на Одлука за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈКП Петровец-Петровец за водоснабдителен систем Брезица, за регулиран период 2022-2024 година
 5. Предлог Одлука за донесување на измена и дополнување на УПВНМ Ќојлија-мултифункционална зона, дел од Блок 2, Општина Петровец
 6. Предлог Одлука за согласност на статутарна одлука за измена и дополнување на Статутот на ООУ Кочо Рацин-Петровец
 7. Предлог Одлука за согласност на Годишна програма за работа на ООУ Кочо Рацин-Петровец за учебната 2022/2023 година
 8. Предлог Одлука за согласност на Годишна програма за излети, екскурзии и други слободни ученички активности за учебната 2022/2023 година
 9. Предлог Одлука за усвојување на Годишен извештај за работата на ООУ Кочо Рацин-Петровец, за учебната 2021/2022 година
 10. Предлог Одлука за согласност на Годишен план за вработување на ООУ Кочо Рацин – Петровец за 2023 година
 11. 11.Предлог Одлука за согласност на Годишен план за вработување на Општина Петровец за 2023 година
 12. Барање на финансиска помош од Ленче Велковска за лекување на болно дете
 13. Предлог Ребаланс на буџетот на Општина Петровец за 2022 г.
 14. Разгледување на проблемот со сообраќајот во Општина Петровец

Седницата ќе се одржи во просториите на Општинското основно училиште Кочо Рацин Петровец.

Comments are closed.

Close Search Window