Известувања|

Врз основа на Законот за урбанистичко планирање Општина Петровец го донесува следното:

СООПШТЕНИЕ

Пред одобрување се става на увид на јавноста Урбанистички проект вон плански опфат за населено место катланово за формирање на градежна парцела со намена Д3.1 – спортски терени на отворено (терени за тенис и ракомет), КО КАТЛАНОВО, ОПШТИНА ПЕТРОВЕЦ со објавување на веб страна на општина Петровец во траење од 15 дена по добиено позитивно мислење од комисија и позитивна ревизија.

Раководител во одд.
Лилјана Величковиќ, диа

Решениеpdf

Comments are closed.

Close Search Window