Седници|

  1. Барање на финансиски средства од ФК Ржаничино
  2. Барање на финансиски средства од Фолклорен ансамбл Етно Ѕуница – Петровец
  3. Барање на финансиски средства од Храм Св. вмч Георгиј – Петровец
  4. Извештај за реализација на Програмата за финансирање на изработка на урбанистички планови на подрачјето на Општина Петровец за 2021 година
  5. Предлог Годишна програма за работа во областа на располагање со градежно земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето на Општина Петровец за 2022 година
  6. Предлог Одлука за изменување и дополнување на Годишна програма за финансирање на урбанистички планови на подрачјето на Општина Петровец за 2022 година
  7. Предлог Одлука за донесување на Урбанистички проект со план за парцелација во КО Ќојлија, Општина Петровец
  8. Формирање на Управен одбор на ЈКП Петровец
  9. Советнички прашања

Седницата ќе се одржи во просториите на Општинското основно училиште Кочо Рацин Петровец.

Comments are closed.

Close Search Window