Известувања|

Врз основа на член 62 став 10 од Законот за урбанистичко планирање Општина Петровец го донесува следното:

СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТА

Пред одобрување се става на увид на јавноста Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за фотоволтаична централа, Е 1.13 – површински соларни и фотоволтаични електрани на КП бр. 1264, кп бр. 1265 и дел од КП бр. 1259-1 КО Ќојлија, општина Петровец со објавување на веб страна на општина Петровец во траење од 15 дена по добиено позитивно мислење од комисија и позитивна ревизија.

Раководител во одд.
Лилјана Величковиќ, диа

ОПШТИНА ПЕТРОВЕЦ
Градоначалник
Борче Митевски дипл.есс

Решениеpdf

Comments are closed.

Close Search Window