Известувања|

Врз основа на Законот за урбанистичко планирање Општина Петровец го донесува следното:

СООПШТЕНИЕ

Се известуваат сите правни и физички лица, државната управа, научни и стручни организации од просторот дека се одобрува Проектна програма за изработка на ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ФОТОВОЛТАИЧНА ЦЕНТРАЛА, Е 1.13 – ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ НА КП БР. 1264, КП БР. 1265 И ДЕЛ ОД КП БР. 1259/1 КО ЌОЈЛИЈА, ОПШТИНА ПЕТРОВЕЦ.

ОПШТИНА ПЕТРОВЕЦ
Градоначалник
Борче Митевски дипл.есс

Решениеpdf

Comments are closed.

Close Search Window