Известувања|

Врз основа на член 62 став 10 од Законот за урбанистичко планирање (сл. весник на Р. С. Македонија бр. 32/20) Градоначалникот на Општина Петровец по добиено позитивно мислење од Комисијата за урбанизам од член 38, со кои се потврдува дека урбанистичкиот проект е изработен во согласност со овој закон и прописите донесени врз овој закон го става на увид УП.

СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТА

Се известуваат сите правни и физички лица, државната управа, научни и стручни организации од просторот дека на територија на општина Петровец , дека во рок од 15 дена може да доставуваат забелешки за Урбанистички проект за инфраструктура Новопланиран СН10(20)кV подземен кабелски вод од кабeлска спојница од извод на постоечка трафостаница ТС Петровец до кабелска спојница до столб во КО Петровец,Oпштина Петровец, изработен од Друштво за производство, трговија и услуги ЕЛЕКТРО ДИЗАЈН ДООЕЛ Охрид.

Пристигнатите забелешки ги разгледува Комисијата за урбанизам од член 38, која составува записник со образложенија за прифатени и неприфатени забелешки што се објавува на веб страна на општина.

Изготвил
Лилјана Величковиќ

ОПШТИНА ПЕТРОВЕЦ
Градоначалник
Борче Митевски дипл.есс

Урбанистички проектpdf

Comments are closed.

Close Search Window