Објави|

ОПШТИНА ПЕТРОВЕЦ
ОБЈАВА
за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија
по пат на електронско јавно наддавање
во Општина Петровец
ОБЈАВА БР.60


ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Северна Македонија, предвидено со Локално-Урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена А1-домување во станбени куќи на КП 1800, КП 1801, КП 1802, КП 1799, КП 1803, КП 1798, КП 1804, КП 1805, КП 1812/1, КП 1797, КП 1796, КП 1795, КП 1806, КП 1794, КП 1793 КО Средно Коњари, Општина Петровец, Решение од Градоначалник бр.09-319/11 од 02.03.2021 година, и Урбанистички план за вон населено место Ќојлија за мултифункционална зона 2:тех.бр.0801-03-01/17, Општина Петровец, плански период 2017-2027 година, Усвоена на Совет на Општина Петровец на 30.12.2019 година, Одлука бр.07-2319/11 од 14.01.2020година и објавена во Службен Гласник на Општина Петровец бр.35 од 2020 година, согласно Табеларен преглед во кој се дадени податоци за градежните парцели, намена на парцелите, за катастарските парцели кои се опфатени со градежните парцели, вкупна површина на градежната парцела, површина за градење, процент на изграденост, коефициент на искористеност, бруто развиена површина, катност, максимална височина, почетна цена по м2, вкупна почетна цена и банкарска гаранција за сериозност на понудата.

Објава за отуѓување на градежно земјиштеpdf

Comments are closed.

Close Search Window