Седници|

ДНЕВЕН РЕД

 1. Предлог Одлука за формирање на Комисија за односи меѓу заедниците.
 2. Предлог Одлука за формирање Совет за заштита на потрошувачите.
 3. Предлог Одлука за формирање на Кандидациона комисија на Советот на Општина Петровец.
 4. Предлог Одлука за формирање на Комисија за финансии и локален економски развој.
 5. Предлог Одлука за формирање на Комисија за планирање и уредување на просторот и заштита на животната средина.
 6. Предлог Одлука за формирање на Комисијата за комунални работи и сообраќај.
 7. Предлог Одлука за формирање на Комисија за јавни дејности.
 8. Предлог Одлука за формирање на Комисија за полова рамноправност.
 9. Предлог Одлука за формирање на Комисијата за изготвување на програма за работа на советот.
 10. Предлог Одлука за формирање на Комисија за земјоделие.
 11. Предлог Одлука за формирање на Комисија за прописи.
 12. Предлог Одлука за определување на советници кои ќе склучуваат бракови во П.Е. на Министерството за правда Петровец.
 13. Предлог Одлука за именување на член на Училишнот одбор на О.О.У. Кочо Рацин Петровец.
 14. Предлог Одлука за именување на член на Училишнот одбор на О.О.У. Братство Единство Средно Коњари.
 15. Предлог Ребаланс на Буџетот на Општина Петровец за 2021 г.

Седницата ќе се одржи во просториите на Општинското основно училиште Кочо Рацин Петровец.

Comments are closed.

Close Search Window