Седници|

 1. Предлог Одлука за согласност на Годишна програма за работа на ЈОУДГ Авионче – Општина Петровец за воспитната 2022/2023 година
 2. Предлог Одлука за усвојување на Годишен извештај за работата на ЈОУДГ Авионче – Општина Петровец за воспитната 2021/2022 година
 3. Предлог Одлука за согласност на Одлуката за зголемен, односно намален број на деца за 2022/2023 година во ЈОУДГ Авионче – Општина Петровец
 4. Барање од ФК Ржаничино за доделување на финансиски средства
 5. Барање од ФК Долно Коњари за доделување на финансиски средства
 6. Предлог Одлука за изменување и дополнување на Одлука за донесување на изменување и дополнување на УПВНМ Ќојлија – мултифункционална зона дел Блок 2
 7. Предлог Одлука за изменување и дополнување на Одлука за донесување на Урбанистички проект со план за парцелација
 8. Предлог Програма за мерките и активностите на Општина Петровец во областа на социјалната заштита за 2023 година
 9. Предлог Програма за одржување на комуналната чистота преку реализација на проекти од комуналната инфраструктура и времено ангажирање на невработени лица за потребите на Општина Петровец за 2023 година
 10. Предлог Програма за финансирање на изработка на Урбанистички планови на подрачјето на Општина Петровец за 2023 година
 11. Предлог Програма за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести во 2023 година
 12. Предлог Програма за активностите на Општина Петровец во областа на заштита и спасувањето, противпожарната заштита и справувањето со кризи во 2023 година
 13. Предлог План и Програма за контрола на популацијата на бездомни кучиња на територијата на Општина Петровец за 2023 година

Седницата ќе се одржи во просториите на Општинското основно училиште Кочо Рацин Петровец.

Comments are closed.

Close Search Window