Известувања|

Врз основа на Законот за урбанистичко планирање Општина Петровец го донесува следното:

СООПШТЕНИЕ

Се известуваат сите правни и физички лица, државната управа, научни и стручни организации од просторот дека се организира јавен увид за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена В2.4-Општи и специјални болници од секундарна здравствена заштита, за специјална болница за радиологија и онкологија на КП 1454/3, 1454/4, 1454/5, 1454/6, 1454/7, 1454/8 и дел од КП 1454/1 КО Катланово, Општина Петровец изработен од планер Друштво за трговија, производство, градежништво, услуги и консалтинг ЧИП ГРОУП ДООЕЛ увоз-извоз Скопје.

Соопштението за организирање на јавен увид се објвува на веб страната на општина Петровец.

За време на одржување на јавните лица заинтересираните правни, физички лица, државната управа, научни и стручни организации по Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена В2.4-Општи и специјални болници од секундарна здравствена заштита, за специјална болница за радиологија и онкологија на КП 1454/3, 1454/4, 1454/5, 1454/6, 1454/7, 1454/8 и дел од КП 1454/1 КО Катланово, Општина Петровец изработен од планер Друштво за трговија, производство, градежништво, услуги и консалтинг ЧИП ГРОУП ДООЕЛ увоз-извоз Скопје во хартиена форма (задолжително преку архива со заверка) да достават забелешки и/или предлози.

Раководител во одд.
Лилјана Величковиќ, диа

ОПШТИНА ПЕТРОВЕЦ
Градоначалник
Борче Митевски дипл.есс

Урбанистички проектpdf

Comments are closed.

Close Search Window