Објави|

ОПШТИНА ПЕТРОВЕЦ
ОБЈАВА
за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија
по пат на електронско јавно наддавање
во Општина Петровец
ОБЈАВА БР.66

ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Северна Македонија, предвидено со:

Урбанистички план за вон неселено место,Измена и доплна на Урбанистички план за село Долно Коњари БЛОК 4, Б5, Б18, Б21, Б22, Б23, Б24, Б25, КО Средно Коњари,општина Петровец, согласно Одлука бр.07-1107/5 од 03.09.2012.

Локално-урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена А1-домување во станбени објекти на КП 1800, КП 1801, КП 1802, КП 1799, КП 1803, КП 1798, КП 1804, КП 1805, КП 1812/1, КП 1797, КП 1796, КП 1795, КП 1806, КП 1794, КП 1793, КО Средно Коњари, општина Петровец. Одобрена со Решение на Градоначалник: бр.09-319/11 од 02.03.2021 г.

Согласно Табеларен преглед во кој се дадени податоци за градежните парцели, број на катастарските парцели опфатени со градежнита парцела, наменита, максимална висина на катност, вкупна површина на градежната парцела, процентот на изграденост, коефициентот на искористеност, максимална површина за градење, бруто развиена површина и банкарска гаранција.

Решениеpdf

Comments are closed.

Close Search Window