Седници|

ДНЕВЕН РЕД

 1. Предлог Одлука за промена на член во Комисијата за јавни дејности
 2. Предлог Одлука за промена на член во Комисијата за прописи
 3. Предлог Одлука за разрешување и именување на советник кој ќе ги извршува венчавките во Месната канцеларија во Петровец
 4. Предлог Одлука за висината на комуналните такси во општина Петровец
 5. Предлог Одлука за донесување на Урбанистички проект со план за парцелација со кој можат да се поместат границите на соседните парцели, парцели ГП.10.8, на КП 316, КП 317/2 со корекција на граница, поради спојување со соседна ГП.10.9, на КП 318/1, КП 318/2, КП 319/1 и КП 320/2 за КО Ќојлија со намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија од Урбанистички план вон населено место Ќојлија за Мултифункционална зона – измена и дополнување, општина Петровец, плански период 2010-2020, донесен со Одлука бр.07-1494/3 од 11.12.2012г и Одлука бр. 07-430/13 од 16.03.2022г, општина Петровец
 6. Предлог Одлука за донесување на Урбанистички проект со план за парцелација на КП бр. 226/2 и делови од КП бр. 226/1, КП бр. 227, КП бр. 228, со намена Г-3 индустрија на финални производи и сервисни услуги КО Ќојлија, Општина Петровец
 7. Предлог Одлука за усвојување на Физибилити Студијата за доделување на договор за ЈПП за модернизација на системот за јавно осветлување, преку финансирање, реконструкција, управување, одржување и развој во Општина Петровец со арх.бр. 05-2357/1 од 12.10.2022 година
 8. Предлог Одлука за референтна потрошувачка на електрична енергија за јавно осветлување и референтни услови за експлоатација во Општина Петровец
 9. Предлог Одлука за започнување на постапка за доделување на договор за воспоставување на Јавно-Приватно Партнерство за модернизација на системот за јавно осветлување, преку финансирање, реконструкција, управување, одржување и развој во Општина Петровец
 10. Предлог Одлука за усвојување на Буџетот на Општина Петровец за 2024 година
 11. Предлог Одлука за извршување на Буџетот на Општина Петровец за 2024 година
 12. Предлог Одлука за утврдување на вредноста на бодот на платите на административните службеници за 2024 година
 13. Предлог Буџетски календар на Општина Петровец за 2024 година

Седницата ќе се одржи на 21.12.2023 година (четврток) со почеток од 17:30 часот, во просториите на Општина Петровец, во салата за одржување на седници на Совет на Општина Петровец.

Comments are closed.

Close Search Window