Објави|

ОПШТИНА ПЕТРОВЕЦ
ОБЈАВА
за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија
по пат на електронско јавно наддавање
во Општина Петровец
ОБЈАВА БР.59

ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Северна Македонија, предвидено Урбанистички план за вон нас.место Ќојлија за изградба на мултифункционална зона 2:тех.бр.0801-03-01/17, плански период 2017-2027 год, Општина Петровец, Усвоена на Совет на Општина Петровец на 30.12.2019 год, Одлука бр.07-2319/11 од
14.01.2020 година и објавена во Службен гласник на Општина Петровец бр. 35 од 2020 година, и Урбанистички план за село Ржаничино, Блок 6, Изменување и дополнување плански период 2011-2021, Општина Петровец, Усвоена на Совет на Општина Петровец Одлука бр.07-1494/4 од 12.11.2012 година и објавена во Службен гласник на Општина Петровец бр. 45 од 2012 година
, согласно Табеларен преглед во кој се дадени податоци за градежните парцели, намена на парцелите, за катастарските парцели кои се опфатени со градежните парцели, вкупна површина на градежната парцела, површина за градење, процент на изграденост, коефициент на искористеност, бруто развиена површина, катност, максимална височина, почетна цена по м2, вкупна почетна цена и банкарска гаранција за сериозност на понудата.

Објава бр.59 за отуѓување на градежно земјиштеpdf

Comments are closed.

Close Search Window