Објави|

ОПШТИНА ПЕТРОВЕЦ
ИСПРАВКА НА ОБЈАВА бр.66

објавена во печатени медиуми Вечер, Нова Македонија, Коха како и Службен весник на РСМ
за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија
по пат на електронско јавно наддавање
во Општина Петровец арх.бр.14-2838/2

Во објава, објавена на ден 22.12.2023 година во печатени медиуми Вечер, Нова Македонија, Коха како и Службен Весник на РСМ за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија по пат на електронско јавно наддавање во Општина Петровец, се врши исправка и тоа:

Во делот каде што се цитира предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Северна Македонија, предвидено со : Урбанистички план за вон населено место,Измена и дополна на Урбанистички план за село Долно Коњари БЛОК 4, Б5, Б18, Б21, Б22, Б23, Б24, Б25, КО Средно Коњари се менува во Урбанистички план за вон населено место,Измена и дополна на Урбанистички план за село Долно Коњари БЛОК 4, Б5, Б18, Б21, Б22, Б23, Б24, Б25, КО Долно Коњари.

Во табеларниот преглед под реден број 1 (еден) и реден број 2 (два) се брише процентот на изграденост.

Во се друго објавата останува иста.

КОМИСИЈА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКА
ЗА ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

Comments are closed.

Close Search Window