Седници|

ДНЕВЕН РЕД

  1. Предлог Одлука за давање на финансиска помош на ФК Петровец-Петровец
  2. Предлог Одлука за давање на финансиска помош на детска школа на ФК Петровец-Петровец
  3. Предлог Одлука за давање на финансиска помош на ФК БВК Коњаре-Средно Коњари
  4. Предлог Одлука за давање на финансиска помош на ФК Ржаничино-Ржанично
  5. Предлог Одлука за давање на финансиска помош на ФК Долно Коњари-Долно Коњари
  6. Предлог Одлука за давање на финансиска помош на КК Пет Баскет-Петровец

Седницата ќе се одржи на 25.01.2024 година (четврток) со почеток од 17:00 часот, во просториите на Општина Петровец, во салата за одржување на седници на Совет на Општина Петровец.

ДОПОЛНА НА ДНЕВЕН РЕД

На седницата на Советот на Општина Петровец, одржана на 25.01.2024 година, на предлог на претседателот на Советот, дневниот ред е дополнет со следните точки:

  1. Предлог Одлука за давање на финансиска помош на ФК Братство Влазними-Петровец
  2. Предлог Одлука за донесување Програма за изградба, реконструкција и одржување на јавното осветлување на територија на Општина Петровец за 2024 година
  3. Предлог Одлука за донесување на Програма за чистење на снег во зимски услови на подрачјето на Општина Петровец за 2024 година
  4. Предлог Одлука за прифаќање на иницијатива за воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу Општина Петровец и Општина Гази Баба

Comments are closed.

Close Search Window