Објави|

Градоначалникот на Петровец согласно член 99 став 1, член 107 став 13 и член 122 став 4 од Законот за животна средина („Службен весник на Р.М. “бр.53/05, 81/05 и 99/18) ја издава следната

О Б Ј А В А

на нацрт Б-интегрирана еколошка Дозвола

Согласно член 122 став 1 од Законот за животна средина („Службен весник на Р.М.“ бр.53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16 и 99/18), до Градоначалникот на општина Петровец доставено е барање за издавање на Б-интегрирана еколошка дозвола бр.09-1048/1 од 06.07.2020 година.

 

Подносител на барањето:

ДООЕЛ „АЦЕ ТРАНС“

Локација: ул. Вера Радосавлевиќ бр.6/9, Гази Баба, Скопје

 

Адреса:

КП 203, КО Бадар, м.в. Зад Град и КП 925, КО Бадар, м.в. Река Пчиња и КП 204/2, КО Бадар, м.в. Каменица, општина Петровец

– Површина          Р=4.6844 хектари

 

Категорија на инсталацијата:

Прилог 2. Точка 3.2 Инсталации за ископ, дробење, мелење, сеење, загревање на минерални суровини, со проектиран капацитет 30м3/час;

Нацрт Дозволата во печатена форма, че биде достапна на заинтересираната јавност во рок од 14 дена по објава во дневниот печат, во просториите на:

Општина Петровец, ул.1 бб с.Петровец

Секој работен ден од 09-13:00 часот.

Контакт телефон: 02/2562239.

 

Ве информираме дека Нацрт Дозволата ќе биде достапна и во електронска форма, на официјалната web страница на Општина Петровец – www.petrovec.gov.mk


Со почит,
Општина Петровец

 

Нацрт Б интегрирана еколошка дозволаpdf
Објава на нацрт дозволата во весник Нова Македонијаpdf
Објава на нацрт дозволата во весник Лајмpdf

Comments are closed.

Close Search Window