Седници|

ДНЕВЕН РЕД

  1. Предлог Одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување на Ј.К.П. Петровец, Петровец за 2021 г.
  2. Предлог Одлука за давање согласност на Извештајот за реализација на Годишната програма за работа на О.О.У. Кочо Рацин Петровец за 2019/2020.
    разрешување и именување на член на Комисијата за земјоделие.
  3. Предлог Одлука за давање согласност на Годишната програма на О.О.У. Кочо Рацин Петровец за 2020/2021.
  4. Предлог Одлука за не/прифаќање на иницијативата за УП за формирање на градежна парцела со класа на намена Г на КП 60,61 КО Катланово И КП 508/3 и 509 КО Ражаничино Општина Петровец.

Седницата ќе се одржи во просториите на О.О.У. Кочо Рацин Петровец во конференциската сала.

Comments are closed.

Close Search Window