Седници|

ДНЕВЕН РЕД

 1. Предлог Одлука за давање согласност на Статутот на О.О.У. Братство Единство Средно Коњари.
 2. Квартален извештај за извршување на Буџетот за вториот квартал на тековната 2021 г.
 3. Предлог Одлука за определување на улици во Општина Петровец опфатени со општ акт за село Чифлик.
 4. Предлог Одлука за организацијата, делокругот и начинот на извршување на задачите на општинската администрација на Општина Петровец.
 5. Предлог Одлука за давање согласност на Извештајот за реализација на Годишната програма за работа на О.О.У. Кочо Рацин Петровец за 2020/2021. Разрешување и именување на член на Комисијата за земјоделие.
 6. Предлог Одлука за давање согласност на Годишната програма на О.О.У. Кочо Рацин Петровец за 2021/2022.
 7. Предлог Одлука за давање мислење-согласност на Програмата за научно рекреативни екскурзии и излети на О.О.У. Кочо Рацин Петровец за 2021/2022 г.
 8. Предлог Одлука за давање согласност на Извештајот за реализација на Годишната програма за работа на О.О.У. Братство Единство Средно Коњари за 2020/2021.
 9. Предлог Одлука за давање согласност на Годишната програма на О.О.У. Братство Единство Средно Коњари за 2021/2022.
 10. Предлог Одлука за давање мислење-согласност на Програмата за научно рекреативни екскурзии и излети на О.О.У. Братство Единство, Средно Коњари за 2021/2022 г.
 11. Предлог Одлука за давање согласност на Одлуката за усвојување на Годишниот извештај за 2020/2021 г. на Ј.О.У.Д. Детска градинка Авионче Петровец.
 12. Предлог Одлука за давање согласност на Одлуката за усвојување на Годишната програма за 2021/2022 г. на Ј.О.У.Д. Детска градинка Авионче Петровец.
 13. Предлог Одлука за давање согласност на Одлуката за усвојување на зголемен односно намален број на деца за 2021/2022 г. на Ј.О.У.Д. Детска градинка Авионче Петровец.
 14. Предлог Одлука за давање согласност на Одлуката за усвојување на Планот за вработување на 2022 г. на Ј.О.У.Д. Детска градинка Авионче Петровец.
 15. Советнички прашања.

Седницата ќе се одржи во просториите на Општинското основно училиште Кочо Рацин Петровец.

Comments are closed.

Close Search Window