Седници|

ДНЕВЕН РЕД

  1. Извештај за реализација по Програмата за изработка на урбанистички планови на подрачјето на Општина Петровец за 2020 г.
  2. Предлог Програма за изменување и дополнување на Програмата за уредување на градежно земјиште а територијата на Општина Петровец за 2021 г.
  3. Барање Ф.К. Долно Коњаре.
  4. Предлог Одлука за усогласување на намената на КП 1203/3 КО Ќојлија Општина Петровец во идната урбано-планска документација.
  5. Предлог Одлука за проширување на средства во Буџетот на Општина Петровец за 2021 г.
  6. Барање помош Хајрије Исуфи.

Седницата ќе се одржи во просториите на Општинското основно училиште Кочо Рацин Петровец.

Comments are closed.

Close Search Window